Adaptační opatření na využití srážkových vod

Hospodaření se srážkovými vodami je jedním z významných adaptačních opatření měst na dopady klimatických změn. Citlivý přístup k dešťovým vodám v městském prostředí může nabývat řadu rozmanitých podob a může mít také mnoho přínosů.

Srážkové vody ve městě


Dešťová voda je stále vnímána jako problém, který je potřeba z měst a obcí co nejrychleji odvést. Dnes běžně aplikovaná technická opatření pro odvádění srážkových vod pouze zmírňují nebo odsouvají negativní dopady namísto toho, aby řešila příčiny. Důsledkem je vznik lokálních záplav a povodní vlivem nedostatečné kapacity stokových systémů a vodotečí, který je současně umocňován globální změnou klimatu.

Nevhodný přístup k odvodnění se mimo jiné projevuje i na snížené dotaci podzemních vod, která hraje roli zejména v suchých obdobích roku. Vedle negativních účinků na vodní bilanci se stále častěji dostává do popředí také problematika mikroklimatu v městských aglomeracích a znečištění vodních toků přítokem odpadních vod během přívalových srážek.


 

 

Hospodaření se srážkovými vodami

Východiskem negativních důsledků v současnosti převládajícího způsobu odvádění srážkových vod je přechod k decentrálnímu hospodaření s nimi. Hospodařit s dešťovou vodou znamená vodu užívat smysluplně a hospodárně s ohledem měnící se klimatické podmínky. To má mimo jiné souvislost s řadou vedlejších pozitivních efektů podporujících vsakování, výpar nebo využívání srážkových vod k provozu nemovitostí.

„Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispívá k prevenci proti záplavám a suchu, a jako takové i ke zvýšení odolnosti měst vůči změnám klimatu.“O projektu

Účelem celého projektu je především adaptace stávající zástavby na dopady klimatických změn, snížení množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, zlepšení mikroklimatu, vegetačních podmínek pro zeleň a atraktivity veřejných prostranství.

V první fázi projektu bylo vybráno pět městských částí: Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno – Sever. Pro předem specifikovaná území těchto městských částí bude zpracována studie, v rámci které budou navržena konkrétní opatření. Obecně budou preferována zejména povrchová, přírodě blízká a decentrálních opatření, která zadržují, vsakují, vypařují a čistí srážkovou vodu v blízkosti jejího dopadu na zemský povrch.
Zájmová území pro první etapu "Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod"

 

Studie by měla stanovit opatření vhodná k realizaci v krátkém časovém horizontu (z hlediska efektivity a ekonomické udržitelnosti), současně by však měla být i zásobníkem projektů do budoucna. Na studii bude navazovat zpracování projektových dokumentací pro vybrané objekty, které budou následně realizovány. V případě realizace projekt počítá se spolufinancováním prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí MŽP.

Studie pěti městských částí a na ni navazující realizace jsou pilotním projektem. Do budoucna se předpokládá, že studie bude rozšířena i na území dalších městských částí.