Adaptační opatření na využití srážkových vod

V minulosti bylo odvádění srážkových vod v rámci měst řešeno tzv. centrálním odvodněním. To mělo za úkol převážně bezpečně odvést srážkovou vodu do recipientu tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a ovlivnění běžných funkcí městského prostoru. Se stále více akcentovanou problematikou změny klimatu se však v posledních letech tento přístup začíná měnit.

Proč je adaptace na změnu důležitá?


Projekt adaptačních opatření si klade za cíl efektivně hospodařit s dešťovou vodou na území města. V důsledku změny klimatu a rozdílné distribuce srážek během roku dochází v rámci měst k zahlcení stokových systémů za situace přívalových dešťů a na druhé straně k výraznému stresu městské zeleně v případě dlouho trvajících suchých období.
S těmito problémy se pojí další nepříznivé důsledky, jako například efekt městského teplotního ostrova, nebo znečištění vodních toků vlivem přítoku srážkové vody. Následkem těchto nepříznivých trendů posledních let se pomalu mění i přístup k nakládání s vodou v rámci měst. Srážková voda v rámci decentrálního hospodaření již není chápána, jako něco, čeho je třeba se co nejlépe zbavit, ale jako potenciální zdroj rozvoje modrozelené infrastruktury. Dalším pozitivním efektem je odlehčení náporu srážkové vody na kanalizaci a zachování vhodné hydrologické bilance v městském prostoru.

Co je modrozelená infrastruktura?


Objekty tzv. modrozelené infratsruktury mohou být souhrnně popsány jako prvky pro zachytávání, čištění, nebo využívání srážkové vody v urbanizovaném území. Příkladem takových objektů mohou být třeba retenční nádrže, zasakovací travnaté pásy, zelené střechy, nebo nádrže pro akumulaci a následné využívání dešťové vody. Vhodně provedená opatření modrozelené infrastruktury jsou citlivě zasazena do území tak, aby byla naplněna jejich funkčnost i estetický význam.

O projektu


V první fázi projektu bylo vybráno pět městských částí: Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno - Sever. Pro předem specifikovaná území těchto městských částí bude zpracována v letech 2020 - 2021 studie, která bude navrhovat konkrétní řešení nakládání se srážkovou vodou, dopadající na zpevněné plochy v majetku města Brna. Studie by měla stanovit opatření vhodná k realizaci v krátkém časovém horizontu (z hlediska efektivity a ekonomické urdžitelnosti), současně by však měla být i zásobníkem projektů do budoucna v případě opatření, která nebude možné realizovat ihned. Na studii bude navazovat zpracování projektových dokumentací pro vybrané objekty a následně by měly být tyto objekty realizovány. V případě realizace projekt počítá se spolufinancováním prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí MŽP. Studie pěti městských částí a na ni navazující realizace jsou pilotním projektem. Do budoucna je předpoklad navázání podobnými opatřeními i na území dalších městských částí.

Hlavní cíle


Na optimalizaci nakládání se srážkovou vodou pomocí opatření decentrálního hospodaření je navázáno mnoho benefitů. 
Mezi ty hlavní patří například:
  • snížení množství vod odváděných do kanalizace a tím také snížení poplatků za odvody těchto vod majitelům objektů

  • obnova zásob podzemních vod

  • zachování hydrologické bilance v urbánním prostoru a s tím spojená adaptace městského prostředí na výkyvy způsobené změnou klimatu

  • tvorba atraktivních veřejných prostranství
Vybrané městské části pro první etapu projektu "Adaptační opatření na využití srážkových vod"