Koncepce

Potřeba začít budovat na řekách Svratce a Svitavě účinný a ucelený systém protipovodňových opatření vyplynula z následků povodní v roce 1997 a 2006 a z reálného rizika dalších povodní a následných škod vyhodnocených pro město Brno a okolí v Generelu odvodnění města Brna – část vodní toky. Povodněmi ohrožené území bylo rozčleněno na 28 samostatných dílčích etap a pro těchto 28 etap byla zpracována Rozšířená multikriteriální analýza s cílem navrhnou pořadí prioritních etap realizace. Navržená protipovodňová opatření byla dále zpřesňována ve Studii "Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků".

Generel odvodnění města Brna

 • Objednatel: statutární město Brno
 • Zpracovatel: Pöyry Environment a.s.
 • Zpracováno: 2009
 • Generel zahrnuje návrh opatření na vodovodní síti, kanalizaci, vodních tocích a dále návrh ochrany před povodněmi a péči o jakost vody
 • Generel odvodnění města Brna

Rozšířená multikriteriální analýza

 • Objednatel: statutární město Brno
 • Zpracovatel: Pöyry Environment a.s.
 • Zpracováno: 2009
 • Cílem analýzy je navrhnout pořadí priorit realizace protipovodňové ochrany města Brna

Studie Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků

 • Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 • Zhotovitel: AQUATIS a.s.
 • Zpracováno: 2015

Studie "Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" doplňuje a zpřesňuje protipovodňová opatření navržená v Generelu odvodnění města Brna – část vodní toky. Zachovává členění území ohroženého povodněmi na 28 samostatných dílčích etap včetně principu návrhu jednotlivých opatření. V některých úsecích je však zpřesňuje, případně navrhuje alternativní řešení. V obou případech na základě podrobnějších informací, jakými jsou doplňující průzkumy a hydraulické výpočty, připomínky vlastníků pozemků i dotčených městských částí, požadavky zadavatele dokumentu (Povodí Moravy s.p.) a proveditelnosti díla. Zároveň klade důraz na realizaci protipovodňových opatření v duchu přírodě blízkých.

Navržená protipovodňová opatření v jednotlivých etapách lze členit na:
 • liniová PPO zahrnující ochranné zemní hráze, železobetonové zdi a mobilní hrazení
 • bermy, tj. terasovité, přechodně zaplavované části koryta vodního toku, případně pochůzí a pojízdné trasy podél břehů (s vedenými cyklostezkami),
 • opatření na kanalizační síti, tj. ochrana kanalizační sítě přímo v záplavovém území, ochrana kanalizační sítě před vniknutím Q100 vlivem zpětného vzdutí a ochrana intravilánu proti vytopení zástavby dešťovými vodami,
 • opatření vedoucí ke zvýšení kapacity jezů, tj. rekonstrukce jezů (včetně vybudování rybochodů a vodáckých propustí)
 • opatření vedoucí ke zvýšení kapacity průtočnosti mostních objektů, tj. rekonstrukce lávek
 • další související a vyvolané investice, tj. přeložky nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí jiných vlastníků

Dokumenty protipovodňové ochrany