Úsek Nábřeží Svitavy - Zbrojovka a Motorárna

V rámci Svitavského nábřeží byla mezi prioritní úseky protipovodňové ochrany zařazena lokalita začínající u Maloměřického mostu ul. Dolnopolní a končící jezem Radlas. Pravobřežní část (etapa 21) se dotýká areálu bývalé Motorárny Zetoru, levobřežní část (etapa 22) se významně dotýká areálu bývalé Zbrojovky.

Navrhovaná opatření na vodním toku

V úsecích, kde to umožňuje zástavba, jsou navrženy průtočné bermy (zatravněné povodňové parky s rozptýlenou zelní), výškově snížené. V místech stísněných prostorových podmínek stávající zástavby jsou navrženy železobetonové úhlové zdi, v místech s nutnou dopravní propustnosti mimo období povodní doplněné mobilním hrazením. Součástí navrhovaných opatření je také zkapacitnění tří jezů (včetně přechodů a vodáckých propustí), jejichž investorem bude společnost Povodí Moravy, s.p. Předmětem navrhovaných opatření není zkapacitnění silničních mostů.

Harmonogram postupu

2017/12
Není podpora SVG
2018/07
Není podpora SVG
2019/06
Není podpora SVG
2019
Není podpora SVG
2020
Není podpora SVG
2020-2022

Rozpočet akce

Celkové investiční náklady úseku (etapy 21 a 22) se předpokládají ve výši 332 mil Kč.

Projektová dokumentace

Investiční záměr
Řeší souhrnně realizaci etap 21 a 22 včetně etapy 11, která však z důvodu nevyjasněného záměru Železničního uzlu Brno není v současné době předmětem projektové přípravy
zamer.pdf

Studie "Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků"
- studie ke stažení 
– stavební objekty etapy 21 a 22

 

Územní studie „Bývalá Zbrojovka a Motorárna“
Širší území z pohledu územního plánování řeší územní studie „Bývalá Zbrojovka a Motorárna“ (zadavatelem studie je Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje). Část území podél Svitavského nábřeží zaujímá areál bývalého strojírenského podniku – Zbrojovka Brno, který slouží především pro skladování a výrobu. Podél Sportovního nábřeží se nachází nevyužitý areál bývalé motorárny (výroba traktorových motorů) s rozsáhlou výrobně skladovací halou. Mezi těmito dvěma areály podél ul. Dukelské, Gargulákovy a řekou Svitavou se nachází uvnitř obytné zástavby původně výrobní areál pivovaru Bries, kde se nyní nachází několik provozoven služeb. Všechny uvedené původně výrobní areály mají charakter brownfields. Zpracovaná území studie bude územně plánovacím podkladem pro změnu územního plánu města Brna pod označením B 3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská.
návrh územní studie

Projekt společnosti Nová Zbrojovka a.s.
projekt Nová Zbrojovka