Poldr Chrlice

Účlem vybudování Poldru Chrlice je ochrana západní části Chrlic proti průtokům "stoletých" povodňových vod soutoku Svitavy a Svratky. Vybudováním ochranné hráze podél severozápadní hranice Chrlic a vybudováním železobetonové zdi podél ulice Davídkova bude městská část Chrlice nejen ochráněna proti povodňovým průtokům, ale zároveň zde tak bude umožněna občanská výstavba na doposud blokovaných pozemcích, které leží ve vyhlášené záplavové oblasti.

Nedílnou součástí navrženého opatření je vytvoření přírodě blízkých opatření v soutokové oblasti Tuřanského a Ivanovického potoka, který je navržen částečně k rozvolnění. Součástí přírodě blízkých opatření je vytvoření sportovišť a relaxačních zón pro občany.

V roce 2017 byla zpracována Územní studie "Optimalizace řešení poldru Chrlice"Tato studie rozpracovává návrh řešení poldru vycházející z "Generelu odvodnění města Brna" a  ze Studie "Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků".  Územní studie reaguje na nové skutečnosti v území a vytváří vizualizace navrženého řešení s vazbami na stávající zástavbu. Zároveň prověřuje využití plochy poldru i pro jiné účely než zadržení povodňových průtoků s respektováním platných zákonů a vyhlášek a vytvoření regulativů pro Územní plán města Brna. 


Vizualizace poldru se srovnáním stávajícího stavu:


Situační výkresy:


Projektová dokumentace ke stažení zde.