Protipovodňová opatření hlavních brněnských toků

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce a Svitavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece a snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas.


O co se v rámci projektu snažíme...

 • Ochránit Brno před "stoletou povodní" přírodě blízkým způsobem
 • Umožnit rozvoj v lokalitách "blokovaných" stanoveným záplavovým územím
 • Umožnit řekám maximální rozliv s důrazem na zadržování vody v krajině
 • Koncepty starých technických opatření nahradit opatřeními revitalizačními
 • Zbudovat snížené bermy a náplavky
 • Zkulturnit nábřeží řek a zajistit očanům i návštěvníkům města zpřístupnění pro volnočasové aktivity
 • Vybudovat síť stezek a cyklostezek

Situace na území města Brna...

MAPA...

Kterými úseky začínáme...

 • 1. Úsek: Etapa VII a VIII (Nábřeží Svratky-Poříčí) ZDE
 • 2. Úsek: Etpa IX, X, XI (Trnitá) ZDE
 • 3. Úsek: Etapa XXI a XXII (Nová Zbrojovka) ZDE
 • 4. Úsek: Etapa XXX (Sokolova-Vomáčkova) ZDE
 • 5. Úsek: Etapa XXVI (poldr Chrlice) ZDE
 • 6. Úsek: Nový velodrom

Kolik to bude stát...

Předpokládané náklady na celý projekt protipovodňové ochrany představují 4,5 mld Kč. Realizace bude probíhat postupně dle jednotlivých etap s významnou dotační podporou.

V čem spočívají navrhovaná opatření...

Významným prvkem pro zvýšení kapacity průtočného profilu řeky je snižování stávajících vysokých břehových hran, odstraňování přisazených hrází a vytváření širokých berem určených k realizaci přírodě blízkých opatření. Bermy jsou určeny k častějším rozlivům povodní a v období většiny roku budou sloužit pro rekreaci a odpočinek občanů, kteří tak dostanou možnost dostat se do bližšího kontaktu s vodou. Stávající cyklostezky na vysokých březích budou sneseny na nižší úroveň bermy, případně budou na plochách vytvářeny i nové pěšiny spolu s hřišti a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití. Řešení protipovodňových opatření souvisí i s opatřeními na kanalizační síti. Jako vyvolané investice jsou řešeny i rekonstrukce některých nevyhovujících mostů a lávek, které lze s ohledem na okolní zástavbu řešit.


Povodně v historii...

Město Brno bylo historicky ohrožováno povodněmi především na předměstí při obou řekách.  Nejstarší povodeň je doložena z roku 1257. Informace o povodních a jimi způsobených škodách narůstaly postupně od 16. století a jejich frekvence kulminovala v polovině 19. století. S připojováním povodněmi postihovaných předměstí a obcí k Brnu tak sílily ekonomické dopady pro město a obyvatele, což byl jeden z důvodů, proč se v roce 1847 přikročilo k regulaci koryt obou řek. Nejextrémnéjší povodně 20. století se vyskytly krátce po sobě na přelomu srpna a září 1938 (stoletá povodeň na Svitavě a padesátiletá na Svratce) a v březnu 1941 (stoletá povodeň na Svratce a padesátíletá na Svitavě). Padesátiletá povodeň na Svratce byla zaznamenána také v lednu 1920 a v únoru 1946. Před nejkatastrofálnější povodní  v červenci 1997 bylo Brno uchráněno jen díky akumulaci vody na Vírské přehradě, kde hladina vody kvůli opravě hráze a výstavbě vodovodu byla dočasně snížena o 10 m. Na základě průběhu povodní v roce 2006 přistoupilo město k ucelené koncepci protipovodňové ochrany.