Revitalizace Holáseckých jezer

Přírodní památka Holásecká jezera byla vyhlášena jako zvláště chráněné území v roce 1987. Jedná se o soustavu jezer a mokřadů. Soustavu tvoří sedmi na sebe navazujících průtočných jezer (Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo) a tři neprůtočná jezera, která byla vybudována až v 70. letech (Kocábka, Lávka, Opleta). Jezera vznikla z původního ramene řeky Svitavy během 20. století.

Předmětem ochrany je zde unikátní fauna a flora. V případě rostlinstva se jedná zejména o mokřadní společenstva, která poskytují prostor pro život vodnímu ptactvu a obojživelníkům. Jedná se na příklad o kosatec žlutý (Iris pseudacorus), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), nebo blatouch bahenní (Caltha palustris). Na vodní hladině se vyskytuje stulík žlutý (Nuphar lutea). V břehových a doprovodných porostech rostou dva druhy orchidejí – okotice bílá (Orobanche alba) a kuštík širolistý (Epipactis helleborine).

Z živočichů zde můžeme pozorovat několik druhů obojživelníků, jako např. skokana skřehotavého (Rana ridibunda), nebo ropuchu zelenou (Bufo viridis). Holásecká jezera jsou především hnízdištěm některých mokřadních ptáků, jako například slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), rákosník obecný (Acrocephalus scripaceus), nebo Bukáček malý (Ixobrychus minutus). V munulých letech byl poblíž Holáseckých jezer pozorován i výskyt bobra evropského (Castor fiber).

Holásecká jezera jsou také rybářským revírem.

Harmonogram postupu

2018/3
Není podpora SVG
2018/9
Není podpora SVG
2018/11
Není podpora SVG
2018/12
Není podpora SVG
2019/9
Není podpora SVG
2021/4

Projekt revitalizace Holáseckých jezer

Plán Revitalizace Holáseckých jezer koncepčně řeší úpravu a management přírodní památky Holásecká jezera. V roce 2007 byla společností A.KTI, s.r.o. zpracována dokumentace pro územní řízení. Následně v roce 2012 Plán revitalizace Holáseckých jezer (atelier Fontes, s.r.o.) a Plán péče o přírodní památku Holásecká jezera 2015 -2024. V roce 2016 byl zpracován Magistrátem města Brna investiční záměr, na jehož základě byly provedeny analýzy sedimentu a kvality vody v jezerech a následně bude zpracována projektová dokumentace pro samotnou revitalizaci. Součástí projektu je i odtěžení sedimentů ze dna jezer. To je stěžejní pro úspěšný proces znovunavrácení Holáseckých jezer do původní podoby.

Projekt revitalizace je v současnosti v přípravné fázi. Během druhé poloviny roku 2017 bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a v součinnosti s ní i biologické posouzení lokality. Realizace odtěžení sedimentů a samotné revitalizace je plánována na roky 2019 – 2022.