Revitalizace Holáseckých jezer

Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera - DÚR 2007


Autor: A.KTI, s.r.o. lesnická a zemědělská projekční kancelář

Celková situace návrhu
Podrobná koordinační situace
Přehledná situace
Přehledná situace 2
Technická zpráva- Obtok

Podélný profil
Obtok - přehledná situace
Vzorové příčné řezy obtokem
Detail potrubí na obtoku
Hráz mezi Typflem a Kmuničkovým jezerem
Výpustní objekt Plaveckého jezera
Výpustní objekt Ledárenského jezera
Výpustní objekt Roučkova jezera
Technická zpráva - Nádrže
Nápustní objekt Oplety
Nádrže - přehledná situace
Nádrže - revitalizace tůně (řezy)
Nádrže - revitalizace tůně (situace)
Nádrže - výpustní objekt Lávky
Nádrže - výpustní objekt Oplety
Nádrže - vzorový hrázový objekt
Podélný profil nádržemi na toku
Podélný profil nádržemi mimo tok
Vzorové příčné řezy nádržemi
Vzorové typy opevnění
Typové řešení litorálního pásma

Informace o parcelách
Odhad ceny stavebních nákladů 1
Odhad ceny stavebních nákladů 2
Porovnání TEZ a DUR
Přílohy 2 - 3
Přílohy 4 - 6
Přílohy 7
Přílohy 8 - 1. část
Přílohy 8 - 2. část
Přílohy 9 - 11
Seznam pozemků
Úvodní údaje, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
Zpráva o zpracování závazných stanovisek

Další dokumenty

Plán péče 2015 -2024
Plán revitalizace Holáseckých jezer - Atelier Fontes s.r.o., 2012
Invetsiční záměr
Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a ukožení na skládku - Ekologické audity a posudky s.r.o., 2017
Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a ukožení na skládku - Ekologické audity a posudky s.r.o., 2017 - přílohy
Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivů sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku - Flos aquae z.s. 2016
Zhodnocení vývoje a funkčnosti vytvořených tůní, zimovišť a mikrobiotopů pro xylofágy u Holáseckých jezer - závěrečná práce Ing.Marcela Gregorová Juráková , 2016