Revitalizace Staré Ponávky

Stará Ponávka a na ni navazující Svitavský náhon byly zbudovány ve 13. století v původních korytech Ponávky a Svitavy před jejich regulací. Revitalizací tohoto vodního toku se snažíme navrátit vodu zpátky do města, zpřístupnit ji lidem a zlepšit přírodní stav lokality.

Projekt REURIS

Revitalizace Staré Ponávky je pilotním projektem mezinárodního projetu REURIS: Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území měst. Výstupem je komplexní revitalizační studie na jejímž základě má být v rámci devatenácti etap zrevitalizován tok Ponávky včetně jeho blízkého okolí. Kromě zlepšení přírodních podmínek projekt klade důraz i na obohacení veřejného prostoru podél toku zejména prostřednictvím pobytových zón pro rekreaci a sport. Záměrem projektu je vytvořit zelenou zónu určenou pro pohyb cyklistů i pěších osob a zároveň poskytnout místo v blízkosti řeky pro trávení volného času.

Základním výstupem projektu z roku 2011 byla komplexní studie řešící revitalizaci vodního toku Staré Ponávky s přímou vazbou na přeměnu této části města. Tři etapy byly rozpracovány až do fáze dokumentace pro územní rozhodnutí. Dalšími výstupy projektu je analýza možností financování jednotlivých opatření a vyhodnocení ekonomických přínosů.

Revitalizační úpravy toků ve městech sledují více složek, které musí být vzájemně vyváženy, než je tomu ve volné krajině. V případě revitalizačních projektů v městském prostředí by mělo být zahrnuto dílčí zpřírodnění řeky dle místních podmínek a možností, respektování protipovodňové ochrany sídla a zpřístupnění toku a pobřežní zóny pro obyvatele a jeho začlenění do urbanistické struktury.

Komplexní revitalizační studie REURIS z roku 2010, jejímiž autory jsou: 
1. Černopolní, s.r.o. 
Atelier Fontes, s.r.o.
Ing. Eva Wagnerová 
Silniční projekt, spol. s.r.o

je dostupná ZDE.

Harmonogram postupu

2017/7
Není podpora SVG
2018/8
Není podpora SVG
2018/10
Není podpora SVG
2018/12
Není podpora SVG
2019/3
Není podpora SVG
2019/7

Aktuálně řešené etapy

V současnosti je v řešení šest etap. Etapy 11 – Soutok se Svratkou, 10.3 – Komárov – Rybářská stezka, 9.2 – Bývalá Škrobárna jižní část a 4.2 Teplárny- hlavní vsup jsou řešeny Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB. Aktuálně je na tyto etapy zpracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpokládaná doba realizace je v plánována na roky 2021 – 2022. Etapy 10.1 – Rekreační vodní plocha a 10.2 – Schody k vodě, ulice Za Mostem jsou řešeny Odborem životního prostředí, resp. Veřejnou Zelení města Brna, p.o. a jsou v současnosti ve stavu započaté realizace.