Varovný protipovodňový systém

Na území města Brna právě probíhá výstavba účinného, moderního a jednotného varovného a informačního systému v ochraně před povodněmi. V záplavovém území a přilehlých oblastech tak bude možné vyrozumět obyvatelstvo nejen varovným tónem, ale bude možné jej také doplnit o další hlasové informace.

Projekt: Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005324


Některé prvky dosavadního systému již byly zastaralé a nepokrývaly celé ohrožené území. Díky dobudování a modernizaci stávajícího systému bude 78 sirén schopno varovat proti povodňovému nebezpečí více než 30 tis. obyvatel na území 22 městských částí.

Ohrožené území bude akusticky pokryto pomocí 20 nových elektronických sirén. Dále probíhá vyměněna 28 stávajících již technicky nevyhovujících sirén a dalších 30 sirén bude doplněno o hlasový modul a současně začleněno do jednotného varovného systému. Technické řešení dále zahrnuje zřízení hlavního vysílacího pracoviště v budově Městské policie Brno a zřízení sítě radiových převaděčů. Na území městských částech Tuřany a Chrlice byl modernizován místní informační systém. K dispozici budou také 3 mobilní sirény, které obdrží do užívání 3 městské části Tuřany, Slatina a Černovice pro místní jednotky dobrovolných hasičů.

Jednotný systém plní funkci sirén celoplošně tzn. spuštěním z jednoho centrálního pracoviště Hasičského záchranného sboru. Dále ho bude moci využívat i například povodňová komise pro jednotlivé městské části. Zároveň bude  možné využívat systém i pro jiné mimořádné události, tedy nejen za povodní.

Realizace varovného systému byla zahájena v lednu 2019 a do užívání bude předán v únoru 2020.

Vybudování takového kompaktního systému je nákladné a celkově vyjde na cca 27,5 milionů korun. Na tento projekt se podařilo získat podporu z evropských dotací, konkrétně z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu životní prostředí ve výši 70 % ze způsobilých výdajů, tj. cca 18 mil. Kč. Výstavbu zajišťuje společnost COFI, s.r.o.

Součástí projektu je také zpracování 22 digitálních povodňových plánů městských částí, na jejichž území bylo stanoveno záplavové území. Zpracování povodňových plánů zajistilo sdružení společností VRV, HYDROSOFT a ENVIPARTNER. Povodňové plány jsou k dispozici zde.Mapa pokrytí


 


Více informací k bezpečnosti obyvatel nejen při povodni můžete nalézt na portálu KRIZPORT, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.