Protipovodňová opatření hlavních brněnských toků

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce a Svitavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece a snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas.

O projektu

O co se v rámci projektu snažíme…

 • Ochránit Brno před „stoletou povodní“ přírodě blízkým způsobem
 • Umožnit rozvoj v lokalitách „blokovaných“ stanoveným záplavovým územím
 • Umožnit řekám maximální rozliv s důrazem na zadržování vody v krajině
 • Koncepty starých technických opatření nahradit opatřeními revitalizačními
 • Zbudovat snížené bermy a náplavky
 • Zkulturnit nábřeží řek a zajistit očanům i návštěvníkům města zpřístupnění pro volnočasové aktivity
 • Vybudovat síť stezek a cyklostezek

Situace na území města Brna…

MAPA…

Kterými úseky začínáme…

 • 1. Úsek: Etapa VII a VIII (Nábřeží Svratky-Poříčí) ZDE
 • 2. Úsek: Etpa IX, X, XI (Trnitá) ZDE
 • 3. Úsek: Etapa XXI a XXII (Nová Zbrojovka) ZDE
 • 4. Úsek: Etapa XXX (Sokolova-Vomáčkova) ZDE
 • 5. Úsek: Etapa XXVI (poldr Chrlice) ZDE
 • 6. Úsek: Nový velodrom

Kolik to bude stát…

Předpokládané náklady na celý projekt protipovodňové ochrany představují 4,5 mld Kč. Realizace bude probíhat postupně dle jednotlivých etap s významnou dotační podporou.

V čem spočívají navrhovaná opatření…

Významným prvkem pro zvýšení kapacity průtočného profilu řeky je snižování stávajících vysokých břehových hran, odstraňování přisazených hrází a vytváření širokých berem určených k realizaci přírodě blízkých opatření. Bermy jsou určeny k častějším rozlivům povodní a v období většiny roku budou sloužit pro rekreaci a odpočinek občanů, kteří tak dostanou možnost dostat se do bližšího kontaktu s vodou. Stávající cyklostezky na vysokých březích budou sneseny na nižší úroveň bermy, případně budou na plochách vytvářeny i nové pěšiny spolu s hřišti a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití. Řešení protipovodňových opatření souvisí i s opatřeními na kanalizační síti. Jako vyvolané investice jsou řešeny i rekonstrukce některých nevyhovujících mostů a lávek, které lze s ohledem na okolní zástavbu řešit.

Povodně v historii…

Město Brno bylo historicky ohrožováno povodněmi především na předměstí při obou řekách.  Nejstarší povodeň je doložena z roku 1257. Informace o povodních a jimi způsobených škodách narůstaly postupně od 16. století a jejich frekvence kulminovala v polovině 19. století. S připojováním povodněmi postihovaných předměstí a obcí k Brnu tak sílily ekonomické dopady pro město a obyvatele, což byl jeden z důvodů, proč se v roce 1847 přikročilo k regulaci koryt obou řek. Nejextrémnéjší povodně 20. století se vyskytly krátce po sobě na přelomu srpna a září 1938 (stoletá povodeň na Svitavě a padesátiletá na Svratce) a v březnu 1941 (stoletá povodeň na Svratce a padesátíletá na Svitavě). Padesátiletá povodeň na Svratce byla zaznamenána také v lednu 1920 a v únoru 1946. Před nejkatastrofálnější povodní  v červenci 1997 bylo Brno uchráněno jen díky akumulaci vody na Vírské přehradě, kde hladina vody kvůli opravě hráze a výstavbě vodovodu byla dočasně snížena o 10 m. Na základě průběhu povodní v roce 2006 přistoupilo město k ucelené koncepci protipovodňové ochrany.

Úsek Nábřeží Svratky-Poříčí

Nábřeží Svratky v úseku od koupaliště Riviera podél ulice Poříčí po viadukt na ulici Uhelná
Městská část: Brno-Střed
Katastrální území: Pisárky, Staré Brno, Štýřice
Vodní tok: Svratka ř.km 37,045 – 38,735

Jak to bude vypadat…

 • pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí
 • bude rozšířeno koryto a upraveno do pozvolnějšícho přechodu do dna řeky
 • budou vytvořeny tůně a mělké peřejnaté úseky
 • v korytě řeky budou vybudovány ostrůvky, nasypány štěrkové lavice
 • v rámci protipovodňové ochrany bude vybudováno 310 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn, 175 m navýšení terénu
 • průtok bude zvýšen na Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír s převýšením hrází o 30 cm
 • přístup pro návštěvníky bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách a cyklostezkách (5300 m pěšin a 2800 m stezek)
 • stávající lávka Táborského bude zrušena a bude zbudována nová lávka posunutá cca 40 m proti proudu řeky
 • u jezu Riviera bude vytvořen úsek pro sportovní plavbu
 • u Mlýnského potoka bude vytvořen mokřad a periodické tůně, záliv a jezírko bude využitelné pro koupání
 • podél ulice Poříčí bude zbudována kolonáda se vstupním objektem a s výtahem pro vozíčkáře a zázemím pro veřejnost
 • naproti kolonádě bude zbudované dřevěné molo na pilotách
 • budou doplněny lavičky, mobiliář, informační tabule

K realizaci záměru bude místně nutné kácení. Káceny budou přednostně mladé stromy a stromy nepůvodních druhů. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. V rámci záměru jsou plánovány náhradní výsadby dřevin vhodné druhové skladby.

 

Projektová příprava…

Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem prof. Ing. arch. Ivana Rullera. Dalšími členy zpracovatelského týmu jsou Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, APLUS a.s. a ŠINDLAR s.r.o.
Stavební povolení bylo získáno 31. 12. 2020.

 

Realizace…

Realizace byla zahájena v roce 2021 první etapou přípravných prací, která spočívá v odstranění části stávajících stromů a náletových dřevin v době vegetačního klidu. Tyto dřeviny budou následně nahrazeny novou výsadbou v celé délce nábřeží.
Realizaci stavby bude zajišťovat Odbor investiční Magistrátu města Brna. V současnosti se připravuje veřejná zakázka pro výběr zhotovitele stavby.

Výběr z dokumentace pro územní řízení (září 2019):

V rámci projednání s veřejností a na základě vyjádření a stanovisek k dokumentaci, byla snaha o maximální zapracování všech připomínek a doporučení. Po setkání s občany na Bakalově nábřeží bylo například upraveno vedení cyklostezky, na základě požadavku byly zpracovány vizualizace vybaraných úseků. Venkovní areál školy na Bakalově nábřeží bude upraven a nedojde k žádnému záboru ani zmenšení celkové plochy pozemku. Ve spolupráci s Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně, kteří se k projektu postavili velmi vstřícně, byla optimalizována úprava nábřeží zasahující do jejich pozemků. Koncepce vedení pěších stezek a cyklostezek byla opakovaně konzultována s odborníky i zájmovými sdruženími a upravena tak, aby se podařilo splnit všechny omezující limity a zároveň byl zachován komfort jak pro pěší, tak pro cyklisty (v úsecích, kde to lze,  vždy oddělit pěší a cyklodopravu, stezky vést kontinulně a křížit komunikace mimoúrovňově, povrch stezek bude zpěvněný, aby umožňoval celoroční provoz a zabezpečil komfort i pro cyklisty). Po celou dobu realizace záměru bude zajištěn biologický dozor, v části úseku na pravém břehu bylo upuštěno od budování nových stezek, aby byla zajištěna klidová zóna pro výskyt významných druhů ptáků. Na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic byl upraven mokřad tak, aby nezasahoval do plánované mimoúrovňové křižovatky velkého městského okruhu, atd.

Vizualizace ze Studie (květen 2018)

Úsek Nová Zbrojovka

Etapa XXI a XXII

Nábřeží Svitavy v úseku od Maloměřického mostu ul. Dolnopolní a končící  jezem Radlas
Městská část: Brno-Židenice, Brno-Sever, Maloměřice a Obřany
Katastrální území: Husovice, Zábrdovice, Maloměřice, Židenice
Vodní tok: Svitava ř.km 6,536 – 8,671

Jak to bude vypadat…

 • V úsecích, kde to umožňuje zástavba, bude snížený břeh se zatravněnými povodňovými parky
 • V místech stísněných stávající zástavbou jsou navrženy železobetonové zdi doplněné mobilním hrazením
 • Součástí bude rekonstrukce tří jezů, které budou doplněny rybími přechody a vodáckými propustěmi (investorem jezů bude Povodí Moravy, s.p.)
 • Předmětem navrhovaných opatření není zkapacitnění silničních mostů

Projektová příprava…

Kdy bude hotovo…

2017-2018 Územní studie, Změna územního plánu
2021 Výběr zpracovatele projektové dokumentace
2021-2023 Územní řízení a stavební povolení
2023-2024 Realizace

Kolik to bude stát…

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 400 mil Kč.
Významnou část nákladů pokryje dotace.

Poldr Chrlice

Etapa XXVI

Městská část: Brno-Chrlice
Katastrální území: Chrlice
Soutok Ivanovického a Tuřanského potoka

Proč je poldr potřeba…

 • ochrání západní část městské části Chrlice proti povodňovým průtokům Svitavy a Svratky
 • umožní občanskou výstavbu na doposud blokovaných pozemcích ležících v záplavovém území
 • díky svým přírodním podmínkám umožní příznivě upravovat část povodňových průtoků
 • hlavní hráz s bezpečnostním přelivem a stavidlem umožní řídit a ovládat objem vody a tím regulovat povodňovou špičku směřující pod Brno

Jak to bude vypadat…

 • hlavní hráz poldru pod soutokem Ivanovického a Tuřanského bude ve stopě stávající hlavní příjezdové komunikace, která bude v nejvyšším místě max. 2,6 m nad stávající stav v délce 552 m
 • v místě křížení hráze s Ivanovickým potokem bude vybudován železobetonový výpustní objekt se stavidlem a bezpečnostní přeliv
 • za zahradami ulice Zámecká bude vybudována zemní hráz v délce 773 m
 • podél ulice Davídkova na návodní straně povede železobetonová zeď v délce 805 m
 • součástí navrženého poldru je vytvoření přírodě blízkých opatření, uvnitř poldru se vytvoří nové vodní plochy, provede se výsadba solitérních dřevin, v ploše se rozmístí hřiště a další plochy pro volnočasové aktivity

Projektová příprava…

Úsek Sokolova-Vomáčkova

Etapa XXX

Nábřeží Svratky od lávky u sportovního areálu Komárov nad ul. Sokolova po soutok s Leskavou
Městská část: Brno-Jih
Katastrální území: Dolní Heršpice, Horní Heršpice
Staničení: Svratka, ř.km 33,400 – 35,100

Jak to bude vypadat…

 • Vybudují se protipovodňová opatření formou snížení pravého i levého břehu do podoby průtočných berem
 • Na snížené bermy bude přesunuta síť cyklostezek a doplněna cyklostezka nová
 • K výraznému zlepšení průtočného profilu přispěje rozšíření mostního profilu ulice Sokolova, kde bude možné provést po obou březích cyklostezku pod mostem.
 • Vytěžená zemina bude využita na stavbu protipovodňových hrází a navýšení terénu.
 • Součástí bude i rozvolnění toku s tůněmi.
 • Kompenzační opatření v podobě revitalizace břehu s vytvořením vodního prvku nad ulicií Sokolova v realizaci soukromého investora. Stavba bude dokončena v průběhu roku 2020.
 • Studie návrhu realizace PPO v lokalitě Sokolova-Vomáčkova

Kdy bude hotovo…

 • 2018 zpracování studie
 • 2019-2022 výkupy pozemků
 • 2019-2020 realizace kompenzačního opatření soukromým investorem
 • 2020-2022 výběr zhotovitele projektové dokumentace, povolovací proces
 • 2023-2025 realizace

Kolik to bude stát…

 • Přípravná fáze: 150 mil. Kč
 • Realizační fáze: 400 mil. Kč
Úsek Trnitá

Etapa IX, X, XI

Nábřeží řeky Svratky v úseku plánované výstavby Nové čtvrti Trnitá a budoucího nového vlakového nádraží.
Městská část: Brno-Střed, Komárov
Katastrální území: Horní Hreršpice, Komárov, Štýřice, Trnitá
Vodní tok: Svrtaka ř. km 35, 8 – 37, 05

Jak to bude vypadat…

 • v pravobřežní části bude rozlehlý povodňový park – velká plocha věnovaná zeleni a rekreačním aktivitám
 • součástí je nová lávka pro pěší propojující oba břehy
 • snížené bermy, valy a nízké zídky budou plnit protipovodňovou ochranu, která umožní rozvoj nové městské části

Projektová příprava…

Kdy bude hotovo…

 • 2020 – Výběr zpracovatele projektové dokumentace
 • 2021 – 2023  Územní řízení a stavební povolení
 • 2024 – 2026 Realizace

Kolik to bude stát…

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 530 mil Kč.
významnou část nákladů pokryje dotace.