Protipovodňová opatření na hlavních brněnských tocích

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce, Svitavě a Leskavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece a snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas.

O projektu

O co se v rámci projektu snažíme

 • Ochránit Brno před „stoletou povodní“ přírodě blízkým způsobem
 • Umožnit rozvoj v lokalitách „blokovaných“ stanoveným záplavovým územím
 • Umožnit řekám maximální rozliv s důrazem na zadržování vody v krajině
 • Koncepty starých technických opatření nahradit opatřeními revitalizačními
 • Zbudovat snížené bermy a náplavky
 • Zkulturnit nábřeží řek a zajistit očanům i návštěvníkům města zpřístupnění pro volnočasové aktivity
 • Vybudovat síť stezek a cyklostezek

Podklady pro přípravu PPO města Brna

Mapa projektů PPO na vodních tocích

 • Mapová portál města Brna ZDE

  Kolik to bude stát

  Předpokládané náklady na celý projekt protipovodňové ochrany představují 4,5 mld Kč. Realizace bude probíhat postupně dle jednotlivých etap s významnou dotační podporou.

  V čem spočívají navrhovaná opatření

  Významným prvkem pro zvýšení kapacity průtočného profilu řeky je snižování stávajících vysokých břehových hran, odstraňování přisazených hrází a vytváření širokých berem určených k realizaci přírodě blízkých opatření. Bermy jsou určeny k častějším rozlivům povodní a v období většiny roku budou sloužit pro rekreaci a odpočinek občanů, kteří tak dostanou možnost dostat se do bližšího kontaktu s vodou. Stávající cyklostezky na vysokých březích budou sneseny na nižší úroveň bermy, případně budou na plochách vytvářeny i nové pěšiny spolu s hřišti a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití. Řešení protipovodňových opatření souvisí i s opatřeními na kanalizační síti. Jako vyvolané investice jsou řešeny i rekonstrukce některých nevyhovujících mostů a lávek, které lze s ohledem na okolní zástavbu řešit.

  Povodně v historii

  Město Brno bylo historicky ohrožováno povodněmi především na předměstí při obou řekách.  Nejstarší povodeň je doložena z roku 1257. Informace o povodních a jimi způsobených škodách narůstaly postupně od 16. století a jejich frekvence kulminovala v polovině 19. století. S připojováním povodněmi postihovaných předměstí a obcí k Brnu tak sílily ekonomické dopady pro město a obyvatele, což byl jeden z důvodů, proč se v roce 1847 přikročilo k regulaci koryt obou řek. Nejextrémnéjší povodně 20. století se vyskytly krátce po sobě na přelomu srpna a září 1938 (stoletá povodeň na Svitavě a padesátiletá na Svratce) a v březnu 1941 (stoletá povodeň na Svratce a padesátíletá na Svitavě). Padesátiletá povodeň na Svratce byla zaznamenána také v lednu 1920 a v únoru 1946. Před nejkatastrofálnější povodní  v červenci 1997 bylo Brno uchráněno jen díky akumulaci vody na Vírské přehradě, kde hladina vody kvůli opravě hráze a výstavbě vodovodu byla dočasně snížena o 10 m. Na základě průběhu povodní v roce 2006 přistoupilo město k ucelené koncepci protipovodňové ochrany.

  Úsek Nábřeží Svratky-Poříčí (etapy VII, VIII)

  Nábřeží Svratky v úseku od koupaliště Riviéra podél ulice Poříčí po viadukt na ulici Uhelná

  Městská část: Brno-Střed

  Katastrální území: Pisárky, Staré Brno, Štýřice

  Vodní tok: Svratka ř. km 37,045 – 38,735

  Jak to bude vypadat

  • pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí
  • bude rozšířeno koryto a upraveno do pozvolnějšícho přechodu do dna řeky
  • budou vytvořeny tůně a mělké peřejnaté úseky
  • v korytě řeky budou vybudovány ostrůvky, nasypány štěrkové lavice
  • v rámci protipovodňové ochrany bude vybudováno 310 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn, 175 m navýšení terénu
  • průtok bude zvýšen na Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír s převýšením hrází o 30 cm
  • přístup pro návštěvníky bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách a cyklostezkách (5300 m pěšin a 2800 m stezek)
  • stávající lávka Táborského bude zrušena a bude zbudována nová lávka posunutá cca 40 m proti proudu řeky
  • u jezu Riviéra bude vytvořen úsek pro sportovní plavbu
  • u Mlýnského potoka bude vytvořen mokřad a periodické tůně, záliv a jezírko bude využitelné pro koupání
  • podél ulice Poříčí bude zbudována kolonáda se vstupním objektem a s výtahem pro vozíčkáře a zázemím pro veřejnost
  • naproti kolonádě bude zbudované dřevěné molo na pilotách
  • budou doplněny lavičky, mobiliář, informační tabule

  K realizaci záměru bude místně nutné kácení. Káceny budou přednostně mladé stromy a stromy nepůvodních druhů. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. V rámci záměru jsou plánovány náhradní výsadby dřevin vhodné druhové skladby.

  Projektová příprava

  Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem prof. Ing. arch. Ivana Rullera. Dalšími členy zpracovatelského týmu jsou Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, APLUS a.s. a ŠINDLAR s.r.o.

  Stavební povolení bylo získáno 31. 12. 2020.

  Realizace

  Realizace byla zahájena v roce 2021 odstraněním části stávajících stromů a náletových dřevin v době vegetačního klidu. Tyto dřeviny budou následně nahrazeny novou výsadbou v celé délce nábřeží.

  Realizaci stavby bude zajišťovat Odbor investiční Magistrátu města Brna. Smlouva o realizaci stavby byla uzavřena s vybraným zhotovitelem (PPO nábřeží Svratky – Brno, jehož členy jsou OHLA ŽS, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.) dne 3. 1. 2022.

  Výběr z dokumentace pro provedení stavby (2020):

  V rámci projednání s veřejností a na základě vyjádření a stanovisek k dokumentaci, byla snaha o maximální zapracování všech připomínek a doporučení. Po setkání s občany na Bakalově nábřeží bylo například upraveno vedení cyklostezky, na základě požadavku byly zpracovány vizualizace vybraných úseků. Venkovní areál školy na Bakalově nábřeží bude upraven a nedojde k žádnému záboru ani zmenšení celkové plochy pozemku. Ve spolupráci s Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně, kteří se k projektu postavili velmi vstřícně, byla optimalizována úprava nábřeží zasahující do jejich pozemků. Koncepce vedení pěších stezek a cyklostezek byla opakovaně konzultována s odborníky i zájmovými sdruženími a upravena tak, aby se podařilo splnit všechny omezující limity a zároveň byl zachován komfort jak pro pěší, tak pro cyklisty (v úsecích, kde to lze,  vždy oddělit pěší a cyklodopravu, stezky vést kontinuálně a křížit komunikace mimoúrovňově, povrch stezek bude zpevněny, aby umožňoval celoroční provoz a zabezpečil komfort i pro cyklisty). Po celou dobu realizace záměru bude zajištěn biologický dozor, v části úseku na pravém břehu bylo upuštěno od budování nových stezek, aby byla zajištěna klidová zóna pro výskyt významných druhů ptáků. Na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic byl upraven mokřad tak, aby nezasahoval do plánované mimoúrovňové křižovatky velkého městského okruhu, atd.

  Projekt je financován z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

  Vizualizace ze Studie (květen 2018)

   

  Úsek Trnitá (etapy IX, X, XI)

  Etapa IX, X, XI

  Nábřeží řeky Svratky v úseku plánované výstavby Nové čtvrti Trnitá a budoucího nového vlakového nádraží.
  Městská část: Brno-Střed, Komárov
  Katastrální území: Horní Hreršpice, Komárov, Štýřice, Trnitá
  Vodní tok: Svrtaka ř. km 35, 8 – 37, 05

  Jak to bude vypadat…

  • v pravobřežní části bude rozlehlý povodňový park – velká plocha věnovaná zeleni a rekreačním aktivitám
  • součástí je nová lávka pro pěší propojující oba břehy
  • snížené bermy, valy a nízké zídky budou plnit protipovodňovou ochranu, která umožní rozvoj nové městské části

  Projektová příprava…

  Kdy bude hotovo…

  • 2020 – Výběr zpracovatele projektové dokumentace
  • 2021 – 2023  Územní řízení a stavební povolení
  • 2024 – 2026 Realizace

  Kolik to bude stát…

  Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 530 mil Kč.
  významnou část nákladů pokryje dotace.

  Úsek Nová Zbrojovka (etapy XXI, XXII)

  Etapa XXI a XXII

  Nábřeží Svitavy v úseku od Maloměřického mostu ul. Dolnopolní a končící  jezem Radlas
  Městská část: Brno-Židenice, Brno-Sever, Maloměřice a Obřany
  Katastrální území: Husovice, Zábrdovice, Maloměřice, Židenice
  Vodní tok: Svitava ř.km 6,536 – 8,671

  Jak to bude vypadat…

  • V úsecích, kde to umožňuje zástavba, bude snížený břeh se zatravněnými povodňovými parky
  • V místech stísněných stávající zástavbou jsou navrženy železobetonové zdi doplněné mobilním hrazením
  • Součástí bude rekonstrukce tří jezů, které budou doplněny rybími přechody a vodáckými propustěmi (investorem jezů bude Povodí Moravy, s.p.)
  • Předmětem navrhovaných opatření není zkapacitnění silničních mostů

  Projektová příprava…

  Kdy bude hotovo…

  2017-2018 Územní studie, Změna územního plánu
  2021 Výběr zpracovatele projektové dokumentace
  2021-2023 Územní řízení a stavební povolení
  2023-2024 Realizace

  Kolik to bude stát…

  Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 400 mil Kč.
  Významnou část nákladů pokryje dotace.

  Úsek Sokolova-Vomáčkova (etapa XXX)

  Nábřeží Svratky od lávky u sportovního areálu Komárov nad ul. Sokolova po soutok s Leskavou
  Městská část: Brno-Jih
  Katastrální území: Dolní Heršpice, Horní Heršpice
  Staničení: Svratka, ř. km 33,400 – 35,100

  Jak to bude vypadat…

  • Vybudují se protipovodňová opatření formou snížení pravého i levého břehu do podoby průtočných berem
  • Na snížené bermy bude přesunuta síť cyklostezek a doplněna cyklostezka nová
  • K výraznému zlepšení průtočného profilu přispěje rozšíření mostního profilu ulice Sokolova, kde bude možné provést po obou březích cyklostezku pod mostem.
  • Vytěžená zemina bude využita na stavbu protipovodňových hrází a navýšení terénu.
  • Součástí bude i rozvolnění toku s tůněmi.
  • Kompenzační opatření v podobě revitalizace břehu s vytvořením vodního prvku nad ulicí Sokolova v realizaci soukromého investora. Stavba bude dokončena v průběhu roku 2020.
  • Studie návrhu realizace PPO v lokalitě Sokolova-Vomáčkova

  Kdy bude hotovo…

  • 2018 zpracování studie
  • 2019-2022 výkupy pozemků
  • 2019-2020 realizace kompenzačního opatření soukromým investorem
  • 2020-2022 výběr zhotovitele projektové dokumentace, povolovací proces
  • 2023-2025 realizace

  Kolik to bude stát…

  • Přípravná fáze: 150 mil. Kč
  • Realizační fáze: 400 mil. Kč
  Poldr Chrlice (etapa XXXI)

  Etapa XXVI

  Městská část: Brno-Chrlice
  Katastrální území: Chrlice
  Soutok Ivanovického a Tuřanského potoka

  Proč je poldr potřeba…

  • ochrání západní část městské části Chrlice proti povodňovým průtokům Svitavy a Svratky
  • umožní občanskou výstavbu na doposud blokovaných pozemcích ležících v záplavovém území
  • díky svým přírodním podmínkám umožní příznivě upravovat část povodňových průtoků
  • hlavní hráz s bezpečnostním přelivem a stavidlem umožní řídit a ovládat objem vody a tím regulovat povodňovou špičku směřující pod Brno

  Jak to bude vypadat…

  • hlavní hráz poldru pod soutokem Ivanovického a Tuřanského bude ve stopě stávající hlavní příjezdové komunikace, která bude v nejvyšším místě max. 2,6 m nad stávající stav v délce 552 m
  • v místě křížení hráze s Ivanovickým potokem bude vybudován železobetonový výpustní objekt se stavidlem a bezpečnostní přeliv
  • za zahradami ulice Zámecká bude vybudována zemní hráz v délce 773 m
  • podél ulice Davídkova na návodní straně povede železobetonová zeď v délce 805 m
  • součástí navrženého poldru je vytvoření přírodě blízkých opatření, uvnitř poldru se vytvoří nové vodní plochy, provede se výsadba solitérních dřevin, v ploše se rozmístí hřiště a další plochy pro volnočasové aktivity

  Projektová příprava…