Adaptační opatření na využití srážkových vod

Hospodaření se srážkovými vodami je jedním z významných adaptačních opatření měst na dopady klimatických změn. Citlivý přístup k dešťovým vodám v městském prostředí může nabývat řadu rozmanitých podob a může mít také mnoho přínosů.

Srážkové vody ve městě

Dešťová voda je stále vnímána jako problém, který je potřeba z měst a obcí co nejrychleji odvést. Dnes běžně aplikovaná technická opatření pro odvádění srážkových vod pouze zmírňují nebo odsouvají negativní dopady namísto toho, aby řešila příčiny. Důsledkem je vznik lokálních záplav a povodní vlivem nedostatečné kapacity stokových systémů a vodotečí, který je současně umocňován globální změnou klimatu.

Nevhodný přístup k odvodnění se mimo jiné projevuje i na snížené dotaci podzemních vod, která hraje roli zejména v suchých obdobích roku. Vedle negativních účinků na vodní bilanci se stále častěji dostává do popředí také problematika mikroklimatu v městských aglomeracích a znečištění vodních toků přítokem odpadních vod během přívalových srážek.

Adaptační opatření na využití srážkových vod

Hospodaření se srážkovými vodami

Východiskem negativních důsledků v současnosti převládajícího způsobu odvádění srážkových vod je přechod k decentrálnímu hospodaření s nimi. Hospodařit s dešťovou vodou znamená vodu užívat smysluplně a hospodárně s ohledem měnící se klimatické podmínky. To má mimo jiné souvislost s řadou vedlejších pozitivních efektů podporujících vsakování, výpar nebo využívání srážkových vod k provozu nemovitostí.

„Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispívá k prevenci proti záplavám a suchu, a jako takové i ke zvýšení odolnosti měst vůči změnám klimatu.“

Adaptační opatření na využití srážkových vod

O projektu

Účelem celého projektu je především adaptace stávající zástavby na dopady klimatických změn, snížení množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, zlepšení mikroklimatu, vegetačních podmínek pro zeleň a atraktivity veřejných prostranství.

V první fázi projektu bylo vybráno pět městských částí: Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno – Sever. Pro předem specifikovaná území těchto městských částí bude zpracována studie, v rámci které budou navržena konkrétní opatření. Obecně budou preferována zejména povrchová, přírodě blízká a decentrálních opatření, která zadržují, vsakují, vypařují a čistí srážkovou vodu v blízkosti jejího dopadu na zemský povrch.

Adaptační opatření na využití srážkových vod

Studie by měla stanovit opatření vhodná k realizaci v krátkém časovém horizontu (z hlediska efektivity a ekonomické udržitelnosti), současně by však měla být i zásobníkem projektů do budoucna. Na studii bude navazovat zpracování projektových dokumentací pro vybrané objekty, které budou následně realizovány. V případě realizace projekt počítá se spolufinancováním prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí MŽP.

Studie pěti městských částí a na ni navazující realizace jsou pilotním projektem. Do budoucna se předpokládá, že studie bude rozšířena i na území dalších městských částí.