Revitalizace Staré Ponávky

Stará Ponávka a na ni navazující Svitavský náhon byly zbudovány ve 13. století v původních korytech Ponávky a Svitavy před jejich regulací. Nyní je zejména v severní části tok zatrubněn a v obrazu města se příliš neuplatňuje. Hluboké koryto znemožňuje kontakt s vodou a mnohdy protéká nepřístupnými areály.

Cílem revitalizace vodního toku je, aby se Stará Ponávka stala cenným a respektovaným prvkem, který do městského prostředí přináší přírodu a život vázaný na vodní živel, přitahuje pozornost kolemjdoucích, poskytuje pohodu a vybízí k zastavení a odpočinku. Přítomnost vodního toku v prostředí města by měla být citlivě zdůrazněna a měla by mu být přisouzena důležitost odpovídající skutečnému významu vody jako prvku nezbytného pro život.

Dalším přínosem je možnost navázat pěší a cyklistické propojení ve městě právě na okolí toku Ponávky.

Projekt REURIS

Revitalizace Staré Ponávky je pilotním projektem mezinárodního projetu REURIS: Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území měst. Výstupem je komplexní revitalizační studie na jejímž základě má být v rámci devatenácti etap zrevitalizován tok Ponávky včetně jeho blízkého okolí. Kromě zlepšení přírodních podmínek projekt klade důraz i na obohacení veřejného prostoru podél toku zejména prostřednictvím pobytových zón pro rekreaci a sport. Záměrem projektu je vytvořit zelenou zónu určenou pro pohyb cyklistů i pěších osob a zároveň poskytnout místo v blízkosti řeky pro trávení volného času.

Základním výstupem projektu z roku 2011 byla komplexní studie řešící revitalizaci vodního toku Staré Ponávky s přímou vazbou na přeměnu této části města. Tři etapy byly rozpracovány až do fáze dokumentace pro územní rozhodnutí. Dalšími výstupy projektu je analýza možností financování jednotlivých opatření a vyhodnocení ekonomických přínosů.

Revitalizační úpravy toků ve městech sledují více složek, které musí být vzájemně vyváženy, než je tomu ve volné krajině. V případě revitalizačních projektů v městském prostředí by mělo být zahrnuto dílčí zpřírodnění řeky dle místních podmínek a možností, respektování protipovodňové ochrany sídla a zpřístupnění toku a pobřežní zóny pro obyvatele a jeho začlenění do urbanistické struktury.

Komplexní revitalizační studie REURIS z roku 2010 je dostupná ZDE.

Autory studie jsou:

  • 1. Černopolní, s.r.o.
  • Atelier Fontes, s.r.o.
  • Ing. Eva Wagnerová
  • Silniční projekt, spol. s.r.o
Etapa 4.2 Teplárny – hlavní vstup

Tato etapa nenavazuje spojitě na ostatní řešené etapy, avšak byla vybrána pro řešení v součinnosti celkové revitalizace areálu Brněnských Tepláren, a.s. V rámci řešení je počítáno se zřízením pobytových schodů a ploch zeleně v prostoru před hlavním vchodem do areálu tepláren. Řešením této etapy je pověřen Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

Tento úsek toku se nachází mezi hlavním vstupem do Tepláren Brno a vjezdem s vrátnicí. Návrh řeší území jako veřejně přístupné nábřeží pro pobyt s přístupem k vodě prostřednictvím širokých stupňů doplněných zelení a solitérními dřevinami.

V roce 2022 je projekt ve fázi žádosti o územní rozhodnutí.

Etapa 9.2 Park Škrobárenská

Na této etapě spolupracuje statutární město Brno se společností CTP Ponávka Business Park, spol. s.r.o. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace. Autorkou projektu jsou Ing Eva Wagnerová (část park) a Ing. Olga Veselá (část tok).

V rámci revitalizace toku bude upraveno koryto a vložen ostrůvek, dále bude v jižní části vybudováno jezírko s pobytovým molem. Břehy budou upraveny tak, aby přiblížili říčku návštěvníkům. V parku s přírodně-krajinářským charakterem budou vytvořeny terénní modelace doplněné vegetací. V parku je navržen centrální herní prvek se skluzavkou a další herní prvky pro děti, outdoorové hřiště pro dospělé a prostor parku doplněn dalším mobiliářem.

Park bude zpřístupněn z ulice Dornych dvěma lávkami, jedna bude umístěna v severní části území , druhá ze západní části. Dále park naváže na již zrealizovanou etapu 10.1 a 10.2, která bude nově pojmenována park Mariacela.

Na projekt této etapy navazuje cyklostezka budovaná podél východní hranice území, kolem hal společnosti CTP na ulici Škrobárenská.

Etapa 10.1 Rekreační vodní plocha

V tomto úseku je projekt řešen ve smyslu zpřístupnění toku lidem. Realizace této etapy proběhla v roce 2019. Koryto Ponávky bylo upraveno a osázeno vlhkomilnou vegetací a na přilehlé ploše vznikl nový park s terénními modelacemi, lehátky a lavičkami pro odpočinek, doplněný výsadbou stromů. Tuto část toku má ve správě Veřejná zeleň města Brna, p. o.

 

Etapa 10.2 Schody k vodě, ulice Za Mostem

Při ulici Za Mostem je navrhována klidová zóna s přístupem k vodní hladině. Realizace projektu proběhla v roce 2019. Protější břeh byl zpřístupněn osvětlenou lávkou, na pravé straně toku vzniklo visuté pobytové molo. Koryto říčky bylo upraveno a osázeno novou vegetací. Tuto část toku má ve správě Veřejná zeleň města Brna, p. o.

Etapa 10.3 Rybářská stezka - Hodonínská

V této etapě bude předmětem řešení úprava koryta a zeleně v okolí říčky. Řešením  úseku je pověřen Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

V rámci realizace budou stávající betonové zdi upraveny a obloženy lomovým kamenem, dále budou vybudovány kamenné prahy a záhozové patky z kamene. V červnu 2022 byla zahájena stavba, předpokládaný termín dokončení je přelom roku 2022 – 2023.

Etapa 11. Soutok se Svratkou

V tomto úseku na řeku navazují z levobřežní strany zahrady rodinných domů a z pravobřežní strany park a částečně průmyslová zástavba. Revitalizace této etapy spočívala v drobných úpravách koryta a v úpravě zeleně v okolí řeky.  Realizace probíhala od ledna do podzimu v roce 2021, nynější správu má na starosti Veřejná zeleň města Brna, p. o.

Úsek podél ulice Jeneweinovy a Komárovského nábřeží je již dnes částečně využíván jako park. Území je dotčeno přípravou projektu protipovodňové ochrany města Brna, který je při řešení území zohledněn. Stávající park při soutoku ve správě městské části Brno-jih nabízí možnosti klidové zóny poblíž vody a již v současnosti jej protíná fungující cyklostezka podél řeky Svratky včetně lávky přes Starou Ponávku.