Revitalizace Staré Ponávky

Stará Ponávka a na ni navazující Svitavský náhon byly zbudovány ve 13. století v původních korytech Ponávky a Svitavy před jejich regulací. Revitalizací tohoto vodního toku se snažíme navrátit vodu zpátky do města, zpřístupnit ji lidem a zlepšit přírodní stav lokality.

Projekt REURIS

Revitalizace Staré Ponávky je pilotním projektem mezinárodního projetu REURIS: Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území měst. Výstupem je komplexní revitalizační studie na jejímž základě má být v rámci devatenácti etap zrevitalizován tok Ponávky včetně jeho blízkého okolí. Kromě zlepšení přírodních podmínek projekt klade důraz i na obohacení veřejného prostoru podél toku zejména prostřednictvím pobytových zón pro rekreaci a sport. Záměrem projektu je vytvořit zelenou zónu určenou pro pohyb cyklistů i pěších osob a zároveň poskytnout místo v blízkosti řeky pro trávení volného času.

Základním výstupem projektu z roku 2011 byla komplexní studie řešící revitalizaci vodního toku Staré Ponávky s přímou vazbou na přeměnu této části města. Tři etapy byly rozpracovány až do fáze dokumentace pro územní rozhodnutí. Dalšími výstupy projektu je analýza možností financování jednotlivých opatření a vyhodnocení ekonomických přínosů.

Revitalizační úpravy toků ve městech sledují více složek, které musí být vzájemně vyváženy, než je tomu ve volné krajině. V případě revitalizačních projektů v městském prostředí by mělo být zahrnuto dílčí zpřírodnění řeky dle místních podmínek a možností, respektování protipovodňové ochrany sídla a zpřístupnění toku a pobřežní zóny pro obyvatele a jeho začlenění do urbanistické struktury.

Komplexní revitalizační studie REURIS z roku 2010, jejímiž autory jsou: 
1. Černopolní, s.r.o. 
Atelier Fontes, s.r.o.
Ing. Eva Wagnerová 
Silniční projekt, spol. s.r.o

je dostupná ZDE.

Harmonogram postupu

postup

Aktuálně řešené etapy

V současnosti je v řešení šest etap. Etapy 11 – Soutok se Svratkou, 10.3 – Komárov – Rybářská stezka, 9.2 – Bývalá Škrobárna jižní část a 4.2 Teplárny- hlavní vsup jsou řešeny Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB. Aktuálně je na tyto etapy zpracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpokládaná doba realizace je v plánována na roky 2021 – 2022. Etapy 10.1 – Rekreační vodní plocha a 10.2 – Schody k vodě, ulice Za Mostem jsou řešeny Odborem životního prostředí, resp. Veřejnou Zelení města Brna, p.o. a jsou v současnosti ve stavu započaté realizace.

Etapa 11. Soutok se Svratkou

V tomto úseku na řeku navazují z levobřežní strany zahrady rodinných domů a z pravobřežní strany park a částečně průmyslová zástavba. Revitalizace této etapy bude spočívat v drobných úpravách koryta a v úpravě zeleně v okolí řeky. Řešení této etapy má na starosti Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna. Dne 23.10. 2018 bylo vydáno společné územní a stavební povolení pro tuto stavbu.

Úsek podél ulice Jeneweinovy a Komárovského nábřeží je již dnes částečně využíván jako park. Území je dotčeno přípravou projektu protipovodňové ochrany města Brna, který bude při návrhu řešení území zohledněn. Park při soutoku nabízí možnosti klidové zóny poblíž vody a již v současnosti jej protíná fungující cyklostezka podél řeky Svratky včetně lávky přes Starou Ponávku.

Etapa 10.3 Komárov – Rybářská stezka

V této etapě bude předmětem řešení úprava koryta (jeho obložení lomovým kamenem) a úprava zeleně v okolí řeky. Řešením tohoto úseku je pověřen Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Tato etapa v meandru Ponávky u ulice Hodonínská a Svatopetrská je řešena jako park s rybářskou stezkou včetně posezení. V soušasnosti je v běhu proces vydání společného územního a stavebího povolení.

Etapa 10.2 Schody k vodě, ulice Za Mostem

V tomto úseku je projekt řešen ve smyslu zpřístupnění toku lidem. Realizací této etapy se zabývá Veřejná zeleň města Brna.

Při ulici Za Mostem je navrhována klidová zóna s přístupem k vodní hladině. Cyklistická stezka je zde vedena vymezeným pruhem na silnici, silniční doprava je zpomalena navrženými retardéry na obou stranách. Realizace stavby byla započata v únoru 2019.

Etapa 10.1 Rekreační vodní plocha

V tomto úseku je projekt řešen ve smyslu zpřístupnění toku lidem. Realizací této etapy se zabývá Veřejná zeleň města Brna.

V tomto úseku jsou cyklotrasa a pěší stezka vedeny po společném chodníku. Celý prostor bude hygienicky a pohledově oddělen od navrhovaných komunikací a panelového sídliště. Stávající soliterní jedinec topolu stojící na levém břehu bude ponechán. Navrhovaná vodní plocha v tomto úseku nebude realizována. Realizace stavby byla započata v únoru 2019.

Etapa 9.2 Bývalá škrobárna, jižní část

V tomto úseku bude projekt řešen zejména vybudováním cyklostezky v blízkosti řeky, úpravou koryta řeky a úpravou terénu v ploše vedle areálu CTP. Řešením této etapy je pověřen Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Jedná se o nezastavěný prostor v meandru řeky v územním plánu vymezený pro městskou zeleň. Plocha je v současnosti zatížena navezenou zeminou z přilehlé výstavby a náletovou zelení. Jedná se o největší přírodě blízký úsek podél Ponávky.U této etapy se počítá s úpravou koryta řeky včetně vytvoření malého makřadu, dále s propojením území s ulicí Dornych pomocí lávky přes řeku a vytvořením rekreační plochy včetně dětského hřiště či grilovacího místa. Naproti mokřadu by v linii koryta mělo být umístěno vyhlídkové molo a pobytové schody. Realizace etapy je závislá na vyřešení majetkoprávních vztahů mězi statutárním městem Brnem a soukromým subjektem.

 

Etapa 4.2 Teplárny – hlavní vstup

Tato etapa nenavazuje spojitě na ostatní řešené etapy, avšak byla vybrána pro řešení v součinnosti celkové revitalizace areálu Brněnských Tepláren, a.s. V rámci řešení je počítáno se zřízením pobytových schodů a ploch zeleně v prostoru před hlavním vchodem do areálu tepláren. Řešením této etapy je pověřen Odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství magistrátu města Brna.

Tento úsek toku se nachází mezi hlavním vstupem do Tepláren Brno a vjezdem s vrátnicí. Návrh řeší území jako veřejně přístupné nábřeží pro pobyt s přístupem k vodě prostřednictvím širokých stupňů.