Kliknutím přehrajete celou verzi video prezentace

Právě zahajujeme první etapu proměny řeky Svratky

V letošním roce začínají práce na protipovodňových úpravách v úseku Poříčí. Více informací v aktualitě >>

Naše projekty

Město Brno se snaží oživit a začlenit do svého života vodní prvky tak, aby byla zachována jejich ekologická funkce a zároveň se voda stala součástí veřejného prostranství a života obyvatel města. Na stránkách jsou prezentovány projekty Přírodě blízká protipovodňová opatření na území města Brna a Adaptační opatření na využití srážkových vod.

Více informací
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

Projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření se zabývá řešením vybraných úseků na řece Svratce a Svitavě. Má za cíl postupně vybudovat soubor opatření, která budou chránit Brno před povodněmi.

Více informací
Holásecká jezera

Adaptační opatření na využití srážkových vod

Efektivně a hospodárně nakládat s dešťovou vodou v zastavěném území je aktuálním tématem pro mnoho světových aglomerací a město Brno nezůstává pozadu...

Více informací
Stará Ponávka

Revitalizace Staré Ponávky

Svitavský náhon, neboli Stará Ponávka propojuje dva hlavní brněnské toky Svratku a Svitavu. Protéká centrem města, kde tvoří přírodní linii vhodnou pro pěší pohyb obyvatel i trávení volného času. Aktuálně projekt řeší Odbor Životního prostředí MMB.

Mapa plánovaných projektů

Schéma

Projekt Protipovodňová opatření hlavních brněnských toků

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce a Svitavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece a snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas. [Zobrazit]

Projekt Revitalizace Staré Ponávky

Stará Ponávka a na ni navazující Svitavský náhon byly zbudovány ve 13. století v původních korytech Ponávky a Svitavy před jejich regulací. Revitalizací tohoto vodního toku se snažíme navrátit vodu zpátky do města, zpřístupnit ji lidem a zlepšit přírodní stav lokality. [Zobrazit]

Projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod

Hospodaření se srážkovými vodami je jedním z významných adaptačních opatření měst na dopady klimatických změn. Citlivý přístup k dešťovým vodám v městském prostředí může nabývat řadu rozmanitých podob a může mít také mnoho přínosů. [Zobrazit]