Neustále rostoucí tempo zastavování a postupného rozšiřování měst vede k závažnému narušení přirozeného hydrologického cyklu, což je patrné nejen u nás, ale v řadě států po celém světě. Naléhavost citlivého přístupu k vodě je umocňována také negativními dopady klimatických změn, které způsobují čím dál častější výskyt jejího nedostatku i krátkodobého a intenzivního nadbytku, tedy povodní. Vodní hospodářství ve městech se tak postupně stává jedním z klíčových hledisek jejich udržitelného rozvoje.

Pokusme se nevnímat vodu pouze jako problém, ale jako cennou surovinu a příležitost k zajištění kvalitnějšího životního prostředí v našem městě.

V kontextu města je proto nezbytné chápat vodu v širších souvislostech a ve všech jejich podobách, a to ať už se jedná o vodu povrchovou, podzemní, srážkovou nebo odpadní. Město Brno dlouhodobě připravuje celou řadu projektů a koncepčních dokumentů v oblastech protipovodňové ochrany, hospodaření se srážkovými vodami, revitalizace drobných vodních toků, zásobování vodou, odvodnění nebo odkanalizování. Mnohé z nich jsou založeny na přírodě blízkých principech s využitím prvků modrozelené infrastruktury.

 

Voda v Brně - schema

Projekty

Aktuality

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).