Kliknutím přehrajete celou verzi video prezentace

Brno pro řeky, řeky pro Brno...

Svratka a Svitava – dvě hlavní brněnské řeky. Víte kudy tečou? A víte co se s nimi bude dít v následujících letech? Na tomto webu můžete najít informace o strategických projektech, které se zaměřují na protipovodňová opatření a revitalizace vodních prvků na území města Brna.

Naše projekty

Město Brno se snaží oživit a začlenit do svého života vodní prvky tak, aby byla zachována jejich ekologická funkce a zároveň se voda stala součástí veřejného prostranství a života obyvatel města. Na stránkách jsou prezentovány tři strategické projekty – Přírodě blízká protipovodňová opatření na území města Brna, Revitalizace Staré Ponávky a Revitalizace Holáseckých jezer.

Více informací
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

Projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření se zabývá řešením vybraných úseků na řece Svratce a Svitavě. Má za cíl postupně vybudovat soubor opatření, která budou chránit Brno před povodněmi.

Více informací
Holásecká jezera

Revitalizace Holáseckých jezer

Holásecká jezera jsou přírodní památkou na území městské části Brno – Tuřany. Jsou domovem mnoha obojživelníků a hnízdištěm ptáků. Chceme je navrátit do původního stavu.

Více informací
Stará Ponávka

Revitalizace Staré Ponávky

Svitavský náhon, neboli Stará Ponávka propojuje dva hlavní brněnské toky Svratku a Svitavu. Protéká centrem města, kde tvoří přírodní linii vhodnou pro pěší pohyb obyvatel i trávení volného času.

Mapa plánovaných projektů

Schéma

Projekt Protipovodňová opatření hlavních brněnských toků

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce a Svitavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece a snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas. [Zobrazit]

Projekt Revitalizace Staré Ponávky

Stará Ponávka a na ni navazující Svitavský náhon byly zbudovány ve 13. století v původních korytech Ponávky a Svitavy před jejich regulací. Revitalizací tohoto vodního toku se snažíme navrátit vodu zpátky do města, zpřístupnit ji lidem a zlepšit přírodní stav lokality. [Zobrazit]

Projekt Revitalizace Holáseckých jezer

Přírodní památka Holásecká jezera byla vyhlášena jako zvláště chráněné území v roce 1987. Jedná se o soustavu jezer a mokřadů. Soustavu tvoří sedmi na sebe navazujících průtočných jezer (Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo) a tři neprůtočná jezera, která byla vybudována až v 70. letech (Kocábka, Lávka, Opleta). Jezera vznikla z původního ramene řeky Svitavy během 20. století. [Zobrazit]