Neustále rostoucí tempo zastavování a postupného rozšiřování měst vede k závažnému narušení přirozeného hydrologického cyklu, což je patrné nejen u nás, ale v řadě států po celém světě. Naléhavost citlivého přístupu k vodě je umocňována také negativními dopady klimatických změn, které způsobují čím dál častější výskyt jejího nedostatku i krátkodobého a intenzivního nadbytku, tedy povodní. Vodní hospodářství ve městech se tak postupně stává jedním z klíčových hledisek jejich udržitelného rozvoje.

Pokusme se nevnímat vodu pouze jako problém, ale jako cennou surovinu a příležitost k zajištění kvalitnějšího životního prostředí v našem městě.

V kontextu města je proto nezbytné chápat vodu v širších souvislostech a ve všech jejich podobách, a to ať už se jedná o vodu povrchovou, podzemní, srážkovou nebo odpadní. Město Brno dlouhodobě připravuje celou řadu projektů a koncepčních dokumentů v oblastech protipovodňové ochrany, hospodaření se srážkovými vodami, revitalizace drobných vodních toků, zásobování vodou, odvodnění nebo odkanalizování. Mnohé z nich jsou založeny na přírodě blízkých principech s využitím prvků modrozelené infrastruktury.

 

Voda v Brně - schema

Projekty

Aktuality

Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

28. 6. 2022

V povodích Ivanovického a Tuřanského potoka, které se nacházejí v městských částech Brno-Chrlice a Brno-Tuřany, je v současné době v důsledku nedostatečné kapacity těchto vodních toků významně omezen stavební rozvoj území. Na nevyhovující stav dlouhodobě poukazují zástupci dotčených městských částí, obyvatelé a stavebníci. Tato situace se dotýká jak plánovaných akcí ze strany města, tak na výstavbu v rozvojových plochách, jejichž další rozvoj je nekapacitními toky výrazně limitován.