Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Etapy XXI a XXII se týkají úseku, který začíná v blízkosti mostu u Křenové a vede až po pravobřežní náhon nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Úkolem pro zhotovitele vybraného ve veřejné zakázce (nabídku je potřeba podat do 10:00 dne 19. září 2023) bude naprojektovat protipovodňová opatření tak, aby město Brno získalo společné povolení a také dokumentaci pro samotné provedení stavby.

„Předpokládáme, že by tato zakázka neměla stát více než 31,9 milionu korun včetně DPH. Naprojektováno by mělo být do roku 2025, kdy by mohly začít samotné práce. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí více než 822 milionů korun včetně DPH. Město se bude snažit zajistit spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Dotace by mohla dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.

Podoba nábřeží Svitavy v lokalitě postupně revitalizovaného areálu bývalé Zbrojovky se promění. „V úsecích, kde to bude možné, bude snížen břeh a budou zde projektovány zatravněné povodňové prvky. Naopak u zástavby budou navrženy protipovodňové stěny, které budou doplněny mobilním hrazením. Zároveň se Povodí Moravy postará o rekonstrukci tří jezů – budou zde doplněny rybí přechody a také vodácké propusti,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Součástí projektu jsou i architektonicko-krajinářská a dopravní řešení navazujících oblastí. Díky tomu bude nábřeží plnit jak vodohospodářskou a ekologickou funkci, tak rekreační a pobytovou.

Na zhruba půlkilometrové části levého břehu protipovodňová opatření vybuduje společnost NOVÁ ZBROJOVKA, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Pokud realizace začne v roce 2026, měla by být do dvou let hotová.

Další články

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).