Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).

Prvotním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti, která byla dokončena v druhé polovině roku 2022 a navrhla souhrn opatření na zavedení hospodaření se srážkovými vodami ve stávající brněnské zástavbě. K tomu účelu KAM vytipovala sedm lokalit v brněnských Bohunicích, Kohoutovicích, Komíně, Novém Lískovci, Židenicích, Černovicích a městské části Brno-sever, a to na základě dlouhodobých problémů s odváděním srážkových vod.

Studie prověřovala zastavěné území o rozloze 386 ha, nešlo přitom jen o budovy, ale také veřejná prostranství, parkoviště, chodníky nebo celé areály. Navrhovaná opatření obsahují mj. zachytávání vody ze střech do akumulačních a retenčních nádrží, vytváření travnatých průlehů a retenčních rýh, zavádění štěrkových trávníků, propustných povrchů apod. Studie stanovila potenciál pro zavedení hospodaření se srážkovými vodami u 36 městských areálů a 15 ha nepropustných ploch veřejných prostranství.

Závěry studie proveditelnosti bude KAM prezentovat na Sněmu starostů 8. června 2023, kde bude příležitost zjistit informace k projektu i pro zástupce dalších městských částí.

Nově vyčleněných 21 milionů korun teď poputuje na vypracování projektových dokumentací, aby bylo možné následně realizovat konkrétní opatření vybraná ve spolupráci se zástupci dotčených městských částí.

V současné době je dešťová voda v řešených lokalitách odváděna přímo do kanalizace. Nedostatečná kapacita stok a vodních toků, která je umocňována dopady globální změny klimatu, pak může vést ke vzniku lokálních záplav a povodní. Nedostatečné hospodaření s dešťovými vodami se především v suchých obdobích projevuje také ve snížené dotaci zásob podzemních vod. Stávající systém odvodnění také přispívá ke znečišťování vodních toků během přívalových srážek.

Cílem realizací jednotlivých opatření je proto snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace i obnova zásob podzemních vod. To vše může vést ke zlepšení mikroklimatu, snížení potřeby pitné vody a případné úlevě na poplatcích za odvádění dešťových vod nebo tvorbě atraktivních veřejných prostranství. Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispěje k prevenci proti záplavám a suchu, tedy i ke zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu.

Realizaci dílčích projektů bude posléze možné kofinancovat mj. z Operačního programu Životní prostředí.

Městské části a důvody pro zapojení do projektu

  • Brno-Bohunice – Nekapacitní tok Leskavy pro odvádění srážkových vod. Limit pro přestavby a novostavby v celém povodí.
  • Brno-Kohoutovice – Nekapacitní tok Kohoutovického potoka pro odvádění srážkových vod. Hrozba zaplavení areálu BVK v Pisárkách.
  • Brno-Komín – Zaplavování pozemků v blízkosti ulice Absolonova během přívalových srážek.
  • Brno-Nový Lískovec – Nekapacitní kanalizace v ulici Jemelkova a související uvažovaná výstavba retenční nádrže Jemelkova.
  • Brno-sever – Potřeba realizace „zelených opatření“ v povodí plánované stavby retenční nádrže Červený mlýn (zajištění dotační podpory stavby).
  • Brno-Židenice – Odpojení srážkových vod od jednotného stokového systému v povodí nekapacitní kmenové stoky E. Snížení množství přepadů do vodního toku.
  • Brno-Černovice – Odpojení srážkových vod od jednotného stokového systému v povodí nekapacitní kmenové stoky E. Snížení množství přepadů do vodního toku.

Příklady opatření z Brna

Další články

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).