3300 m
celková délka úseku
13 tis
počet ochráněných obyvatel
160 ha
území vyjmuté ze záplavy

Řešené území

Předmětem plánovaných úprav je návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svitavě, a to v úseku začínajícím v blízkosti mostu u ulice Křenové až po pravobřežní náhon nad jezem Edler u Maloměřického mostu.

  • Vodní tok: Svitava (ř. km 5,6–8,9)
  • Katastrální území: Husovice, Zábrdovice, Maloměřice, Trnitá, Židenice
  • Městské části: Brno-střed, Brno-sever, Brno-Židenice, Brno-Maloměřice a Obřany

Původně rozvolněné a neupravené koryto řeky Svitavy bylo v 1. polovině 20. století postupně napřímeno a regulováno. V řešeném území tak dnes protéká Svitava v již upraveném lichoběžníkovém korytě, které je však z hlediska průchodu stoleté povodně nekapacitní. Upravené koryto zároveň neumožňuje pohodlný přístup obyvatel k řece a nevyužívá plnohodnotně potenciál nábřeží řeky protékající zastavěným územím.

V blízkosti řeky se nachází vedle převážně rezidenční zástavby řada významných městských průmyslových brownfieldů, které jsou jako rozvojové plochy určeny k přestavbě a dalšímu rozvoji. Na levém břehu se jedná například o areál bývalé Zbrojovky, na pravém břehu pak o přestavbovou lokalitu v blízkosti Zábrdovického mostu mezi řekou Svitavou a ulicí Cejl, výše po toku pak o areál bývalé Motorárny nebo areál u ulice Valchařské.

Podél pravého břehu řeky Svitavy prochází významná páteřní cyklostezka, která vede na sever směr Blansko, na jih směr Židlochovice. Ve spodním úseku je pak paralelně s vodním tokem na jeho pravém břehu vedena železniční vlečka. Na vodním toku samotném je v předmětném úseku situována řada příčných objektů. Jedná se o 5 silničních mostů, 10 lávek (resp. produktovodů), 2 železniční mosty, jez Radlas s pravobřežním odbočením Svitavského náhonu (Stará Ponávka), jez Husovice s malou vodní elektrárnou na levém břehu a jez Edler.

Harmonogram

V současné době probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace. Projekční práce na tomto úseku by měly být zahájeny nejpozději do konce roku 2023.

Stavba protipovodňových opatření v tomto úseku by pak mohla probíhat v letech 2026 až 2027.


  • 2009 Generel odvodnění města Brna
  • 2015 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
  • 2023–2025 Projektová příprava
  • 2026–2027 Realizace stavby

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby bude termín jejího zahájení odvislý zejména od termínu získání stavebního povolení a zajištění potřebné dotační podpory.

Studie 2015

Výchozím podkladem pro plánované úpravy nábřeží je studie Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (Aquatis a.s., 2015), kterou si nechalo zpracovat Povodí Moravy, s.p. jako podklad pro celoměstskou koncepci protipovodňové ochrany.

V rámci zpracování projektové dokumentace bude tato studie včetně vstupních podkladů o území aktualizována a doplněna. Součástí tohoto záměru je vedle návrhu protipovodňové ochrany přilehlého území také architektonicko-krajinářské a dopravní řešení navazujících ploch veřejných prostranství v celém řešeném úseku, které bude koncepčně a technicky navazovat na okolní zástavbu a plánované záměry.

Novinky z etapy

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).