3100 m
celková délka úseku
6 tis
počet ochráněných obyvatel
80 ha
území vyjmuté ze záplavy

Řešené území a předmět úprav

Předmětem plánovaných úprav je návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce v úseku od viaduktu na ulici Uhelné až po koupaliště Riviéra.

 • Vodní tok: Svratka (ř. km 40,1 – 43,2)
 • Katastrální území: Pisárky, Staré Brno, Štýřice
 • Městská část: Brno-střed

Řeka Svratka v rámci tříkilometrového úseku přechází ze zastavěného území města do klidovější přírodní části, na kterou navazuje koupaliště Riviéra.

V řešeném území se odstraňují stávající nevhodná a nepřístupná opevnění břehů, koryto se rozšiřuje a maximálně se obnovuje přirozená říční niva. Budují se hráze a zdi, které zajistí protipovodňovou ochranu přilehlé zástavby. Podél břehů vznikají cesty sloužící k procházkám a cyklostezky.

V úseku na pravém břehu směrem od Riviéry se upouští od budování nových stezek, aby byla zajištěna klidová zóna pro výskyt významných druhů ptáků.

Na levém břehu se dříve nepřístupný areál TJ Favorit otevírá a vzniká zde mokřad s tůněmi, který bude napájen ze Svrateckého náhonu a bude sloužit i pro koupání. V centrální části úseku na levém břehu Svratky směrem od mostu Renneská vzniká promenádní kolonáda se zázemím, restaurací a výtahem pro vozíčkáře. V místě stávající lávky Táborského je zachován produktovod pro inženýrské sítě a nová lávka je budována v odsunuté poloze.

Nezbytnou součástí projektu jsou i rozsáhlé přeložky a opravy inženýrských sítí včetně rekonstrukce téměř sto let staré kmenové stoky na pravém břehu Svratky, která je ve špatném technickém stavu. V celém úseku realizací vynucené kácení je nahrazováno výsadbou vhodné druhové skladby.

Železniční vlečka do areálu BVV byla administrativně zrušena v listopadu 2022 a odstranění stávajících kolejí na Poříčí probíhá v rámci realizace stavby velkého městského okruhu.

Harmonogram

Stavba byla v předmětném úseku zahájena na začátku roku 2022 a předpokládá se, že bude ukončena v roce 2024. V současné době probíhají stavební práce v celém řešeném území.


 • 2009 Generel odvodnění města Brna
 • 2015 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • 2016 – 2017 Mezinárodní architektonická soutěž
 • 2018 – 2020 Projektová příprava
 • 2021 Výběr zhotovitele stavby
 • 2022 – 2024 Realizace stavby

Projektová dokumentace

Zpracovatelem projektové dokumentace je na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonické soutěže Společnost „Projekt Svratka“ a to ve složení prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, A PLUS a. s., ŠINDLAR s. r. o.

Výběr z projektové dokumentace:

 • celková situace stavby – C.101 
 • architektonické řezy územím – AR

Realizace stavby

Realizaci stavby zajišťuje Společnost „PPO nábřeží Svratky – Brno“ a to ve složení firem OHLA ŽS a.s., HOCHTIEF CZ a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Díky svému rozsahu a umístění nedaleko centra a městské zástavby zasahují práce do života Brňanů a přinášejí určitá omezení. Skutečnosti zjištěné v průběhu stavby také vyvolávají nezbytné úpravy projektové dokumentace.

Novinky z etapy

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).