3200 m
celková délka úseku
680
počet ochráněných obyvatel
180 ha
území vyjmuté ze záplavy

Řešené území

Předmětem plánovaných úprav je návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce a Svitavě, a to v úseku od křížení s dálnicí D1 po Přerovskou trať v Komárově

  • Vodní toky: Svratka (ř. km 37,0 – 38,6), Svitava (ř. km 2,1 – 3,7)
  • Katastrální území: Komárov, Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Černovice
  • Městské části: Brno-jih, Brno-Tuřany, Brno-Černovice

Stávající koryto řeky Svratky je kapacitní zhruba na dvacetiletou povodeň, při větších průtocích se voda začne rozlévat na široké plochy údolní nivy. Jelikož se v tomto úseku záplavová území obou vodních toků prolínají, je nezbytné pro funkční ochranu zástavby mezi řekami vybudovat protipovodňová opatření jak na Svratce, tak i na řece Svitavě.

Řeka Svratka je v horním úseku lemována četnými sportovišti a rekreačními areály. V blízkosti silničního mostu na ulici Sokolově, kde je již vybudována část protipovodňových a kompenzačních opatření, pak protéká v blízkosti nezastavěných ploch navazujících na areálovou zástavbu. Kromě části pravého břehu je Svratka lemována sítí páteřních cyklostezek. Oproti řece Svitavě, která má v celém řešeném úseku upravené lichoběžníkové koryto bez vegetace obklopené zemědělsky obhospodařovanou půdou, má Svratka relativně přírodní a rozvolněný charakter.

Významná část plánovaných protipovodňových opatření se nachází na pozemcích v soukromém vlastnictví. V roce 2019 byla proto zahájen výkup dotčených pozemků. Kromě majetkoprávní přípravy bude nezbytné návrh protipovodňových opatření koordinovat s dalšími významnými záměry jako jsou například stavba velkého městského okruhu, prodloužení tramvajové trati do Přízřenic nebo stavba plánovaného velodromu včetně doprovodné infrastruktury

Harmonogram

V současné době probíhá sběr a aktualizace podkladů o řešeném území. V nejbližší době bude také zahájena příprava zadávací dokumentace na výběr zpracovatele projektové dokumentace. Projekční práce a následné získání stavebního povolení je předběžně plánováno v letech 2024 až 2026.

Samotná realizace protipovodňových opatření by mohla být v tomto úseku zahájena přibližně v roce 2026.


  • 2009 Generel odvodnění města Brna
  • 2015 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
  • 2017 Studie Sokolova-Vomáčkova
  • 2024 – 2026 Projektová příprava
  • 2027 – 2028 Realizace stavby

Vzhledem k tomu, že doposud nebyla zahájena projektová příprava, jsou výše uvedené termíny orientační a budou postupně upřesňovány po výběru zhotovitele projektové dokumentace a získání stavebního povolení.

Studie 2015 a 2017

Výchozím podkladem pro plánované úpravy je studie Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (Aquatis a.s., 2015), kterou si nechalo zpracovat Povodí Moravy, s.p. jako podklad pro celoměstskou koncepci protipovodňové ochrany.

Následně byla zpracována Studie návrhu realizace etapy protipovodňových opatření města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova (Aquatis a.s., 2017), která podrobněji rozpracovala část opatření navržených na Svratce.

V rámci zpracování projektové dokumentace budou tyto studie včetně vstupních podkladů o území aktualizovány a doplněny. Součástí záměru je vedle návrhu protipovodňové ochrany přilehlého území také architektonicko-krajinářské a dopravní řešení navazujících ploch veřejných prostranství v celém řešeném úseku.

Novinky z etapy

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).