7600 m
celková délka úseku
590
počet ochráněných obyvatel
320 ha
území vyjmuté ze záplavy

Řešené území

Předmětem plánovaných úprav je návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření na vodních tocích Svratka, Svitava a Leskava, a to v celém úseku na jih od dálnice D1. Tato opatření budou situována zejména na území města Brna, ale také částečně na území města Modřice, se kterým je nezbytné koncepci protipovodňové ochrany vzájemně koordinovat.

  • Vodní toky: Svratka (ř. km 33,0 – 37,0), Svitava (ř. km 0,0 – 2,1), Leskava (ř. km 0,0 – 1,5)
  • Katastrální území: Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Přízřenice, Brněnské Ivanovice, Holásky, Chrlice
  • Městské části: Brno-jih, Brno-Tuřany, Brno-Chrlice

Jedná se o soutokovou oblast Svratky, Svitavy a Leskavy s řadou bočních přítoků (Moravanský potok, Černovický potok, Ivanovický potok, Tuřanský potok), která se rozkládá v široké nivě na jižním okraji města. Z hlediska celoměstské koncepce protipovodňové ochrany se jedná o důležité území určené pro řízený rozliv povodňových vod. V rámci tohoto úseku je plánována realizace suché nádrže (poldru) v Chrlicích, která bude v případě povodní schopna zachytit alespoň 2 mil. m3 vody.

Jedná se o velmi rozsáhlé území, kde je plánována celá řada záměrů, a to ať už ze strany soukromých investorů, města, městských částí nebo kraje. Některé dílčí části protipovodňové ochrany v území byly již realizovány (např. ČOV, Olympia) nebo jsou plánovány jinými subjekty, než je město Brno

Harmonogram

V roce 2024 se předpokládá zpracování studie, jejímž předmětem bude zejména aktualizace podkladů o území, identifikace podmíněnosti jednotlivých záměrů, ověření navržené koncepce na celoměstském povodňovém modelu, návrh etapizace a odhad souvisejících nákladů.

Na základě výstupů prověřovací studie budou následně zadávány jednotlivé projektové dokumentace na dílčí stavby protipovodňových opatření.


  • 2009 Generel odvodnění města Brna
  • 2015 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
  • 2024 Prověřovací studie
  • 2025 – 2028 Projektová příprava

Vzhledem k rozsahu řešeného území a velkému množství záměrů, které je potřeba s projektem protipovodňových opatření koordinovat, jsou výše uvedené termíny orientační a budou postupně upřesňovány.

Studie 2015 a 2017

Výchozím podkladem pro plánované úpravy je studie Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (Aquatis a.s., 2015), kterou si nechalo zpracovat Povodí Moravy, s.p. jako podklad pro celoměstskou koncepci protipovodňové ochrany.

V roce 2017 pak byla zpracována územní studie Optimalizace řešení poldru Chrlice (Aquatis a.s.), která je dalším významným podkladem pro řešení protipovodňové ochrany v tomto úseku.

Novinky z etapy

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).