3300 m
délka řešeného úseku
5370
počet ochráněných obyvatel
180 ha
území vyjmuté ze záplavy

Řešené území

Předmětem plánovaných úprav je návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce a Svitavě, a to v úseku od náspu Přerovské tratě v Komárově po železniční viadukt na ulici Uhelné (Svratka) a po silniční most na ulici Hladíkově (Svitava).

 • Vodní toky: Svratka (ř. km 38,6 – 40,1) a Svitava (ř. km 3,4 –5,2)
 • Katastrální území: Štýřice, Trnitá, Komárov, Horní Heršpice, Černovice
 • Městské části: Brno-střed, Brno-jih, Brno-Černovice

Jelikož se v tomto úseku záplavová území obou vodních toků prolínají, je nezbytné pro funkční ochranu zástavby mezi řekami vybudovat protipovodňová opatření jak na Svratce, tak i na řece Svitavě.

Ačkoliv byla řeka Svratka v minulosti v řešeném úseku významným způsobem upravena, koryto má díky okolní vzrostlé vegetaci relativně přírodní charakter. Nad levobřežním přítokem Staré Ponávky v obytné části Komárova protéká Svratka podél průmyslových areálů, nedokončené železniční polikliniky, plánované výstavby nové čtvrti Trnitá a budoucího vlakového nádraží.

Řeka Svitava má oproti Svratce napřímené lichoběžníkové koryto se solitérními stromy po obou březích. Podél pravého břehu je vedena hojně využívaná páteřní cyklotrasa, na břehu levém je Svitava lemována četnými zahrádkami. Koryta obou řek jsou obtížně přístupná, což významným způsobem snižuje jejich potenciál.

Harmonogram

V současné době zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení a probíhá sběr potřebných vyjádření dotčených orgánů. Podání žádosti o stavební povolení se předpokládá do konce roku 2023.

Samotná realizace protipovodňových opatření by mohla být v tomto úseku zahájena v druhé polovině roku 2025.


 • 2009 Generel odvodnění města Brna
 • 2015 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • 2023 Analýza rizik kontaminovaného území
 • 2021 – 2024 Projektová příprava
 • 2025 – 2027 Realizace stavby

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby bude konkrétní termín jejího zahájení odvislý zejména od termínu získání stavebního povolení a zajištění potřebné dotační podpory.

Projektová dokumentace

Výchozím podkladem pro plánované úpravy byla studie Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (Aquatis a.s., 2015), kterou si nechalo zpracovat Povodí Moravy, s.p. jako podklad pro celoměstskou koncepci protipovodňové ochrany.

Zpracovatelem samotné projektové dokumentace pro tento úsek protipovodňových opatření je Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ a to ve složení firem AQUATIS a.s., ŠINDLAR s.r.o. a A PLUS a.s.

V rámci projektové přípravy tohoto úseku byly navrženy následující úpravy:

 • na nábřeží Svratky za viaduktem Uhelná vznikne rozlehlý povodňový park – velká plocha věnovaná zeleni a rekreačním aktivitám – s novým ramenem řeky plným meandrů, které bude za zvýšené hladiny pomáhat se zadržováním vody
 • součástí úseku u nové čtvrti Trnitá bude také nová lávka pro pěší propojující oba břehy
 • protipovodňovou ochranu na Svratce i Svitavě budou tvořit snížené bermy, zemní hráze a nízké zídky, které zároveň umožní rozvoj přilehlým částem města
 • pod Komárovským mostem na Svitavě vznikne podjezd pro cyklisty i pěší a v navazujícím úseku nábřeží přibydou také nové plochy pro rekreaci i sport, včetně nových mol a přírodního amfiteátru

Ukázka z projektové dokumentace:

 • celková situace stavby – C.1.2
 • vzorový příčný řez povodňovým parkem – D.1.1.3.1
 • vzorový příčný řez korytem – D.1.1.3.2

Novinky z etapy

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).