Úsek Nábřeží Svratky - Poříčí

Projekt protipovodňové ochrany zahájilo město Brno přípravou úseku levobřežní části a pravobřežní části Svratky začínající u koupaliště Riviéra a končící železničním viaduktem na ul. Uhelná (jedná se o úsek s označením VII a VIII dle Generelu odvodnění města Brna). Záměrem je dosáhnout přírodě blízkým způsobem zvýšení ochrany proti stoleté povodni a zároveň vytvořit prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity. Zbudovat náplavky, promenády, parky a stezky pro sportovce.

Co nám to přinese?

Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu v rámci mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem prof. Ing. arch. Ivana Rullera. Dalšími členy zpracovatelského týmu jsou Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, APLUS a.s. a ŠINDLAR s.r.o.

Celkem bude zbudováno v rámci zvýšení protipovodňové ochrany 310 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn a na 175 m bude zvýšen terén. Protipovodňové stěny budou na místech, kde je to vhodné, zajištěny proti podemletí patkou z kamenného záhozu. Protipovodňová ochrana území bude zvýšena na průtok Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír s převýšením korun hrází nad tento průtok o 30 cm. Přístup návštěvníků k řece bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách. Celkem bude na obou březích zbudováno 5300 m pěšin a 2800 m obslužných a promenádních stezek.

Stávající lávka na Táborského nábřeží bude zrušena a zbudována nová lávka mezi Kamennou kolonií a ulicí Poříčí. Lávka bude posunuta cca 40 m proti proudu řeky. Na novou lávku bude zhotovena projektová dokumentace jiným zpracovatelem. Lávka je však nedílnou součástí tohoto záměru, proto probíhá vzájemná koordinace a lávka se bude provádět v souběhu se stavbou.

Pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí (s výjimkou zdí v blízkosti stávajících mostů), a dle místních možností rozšíření koryta a jeho úprava do pozvlnějšího přechodu do dna řeky. Těmito úpravami bude vytvořeno široké litorální pásmo. Dno řeky bude výškově a půdorysně členěno, budou vybagrovány tůně, vytvořeny mělké peřejnaté úseky a mělčiny, střídané s klidnými úseky pomalu proudící vody. V korytě toku budou vytvořeny pro lidi nepřístupné ostrůvky přelévané až při průtocích vyšších než Q30d, nasypány štěrkové lavice, ve dně koryta budou osazeny osamělé velké kameny, na několika místech bude do břehů osazeno tzv. „mrtvé dřevo“. V korytě toku budou rekonstruovány 3 příčné prahy, bude opravena jejich přelivná hrana, spodní stavba zůstane zachována. Dále bude upravena přelivná hrana jezu Riviéra, kde bude vytvořena kyneta pro splavnění pro sportovní plavbu.

V prostoru „Červeného kopce“ bude snížen terén za břehovou hranou, budou založeny mokřady a periodické tůně. Dále bude vytvořen záliv a jezírko napájené z Mlýnského potoka s vodou přečištěnou v rákosinách umístěných před jezírkem, které bude možné využít ke koupání. Dalšími možnostmi k využití území obyvateli bude na levém břehu zbudována kolonáda, kterou bude uzavírat vstupní objekt. V budově vstupního objektu bude výtah pro vozíčkáře a zázemí pro veřejnost. Na pravém břehu naproti kolonádě bude nad vodou zbudováno dřevěné molo na pilotách. Území bude doplněno městským mobiliářem, informačními tabulemi o výskytu zajímavých živočichů a rostlin, vyvěšením vhodných ptačích budek apod.

K realizaci záměru bude místně nutné kácení. Káceny budou přednostně mladé stromy a stromy nepůvodních druhů. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. V rámci záměru jsou plánovány náhradní výsadby dřevin vhodné druhové skladby.

Kdy bude hotovo?

2017/duben
Není podpora SVG
2017/prosinec
Není podpora SVG
2019/březen
Není podpora SVG
2019/květen
Není podpora SVG
2019/září
Není podpora SVG
2019/prosinec
Není podpora SVG
2020-2022

Výběr z projektové dokumentace

Aktuální návrh DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / březen 2019
V rámci projednání s veřejností a na základě vyjádření a stanovisek k dokumentaci, byla snaha o maximální zapracování všech připomínek a doporučení. Po setkání s občany na Bakalově nábřeží bylo například upraveno vedení cyklostezky, na základě požadavku byly zpracovány vizualizace vybaraných úseků. Venkovní areál školy na Bakalově nábřeží bude upraven a nedojde k žádnému záboru ani zmenšení celkové plochy pozemku. Ve spolupráci s Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně, kteří se k projektu postavili velmi vstřícně, byla optimalizována úprava nábřeží zasahující do jejich pozemků. Koncepce vedení pěších stezek a cyklostezek byla opakovaně konzultována s odborníky i zájmovými sdruženími a upravena tak, aby se podařilo splnit všechny omezující limity a zároveň byl zachován komfort jak pro pěší, tak pro cyklisty (v úsecích, kde to lze,  vždy oddělit pěší a cklodopravu, stezky vést kontinulně a křížit komunikace mimoúrovňově, povrch stezek bude zpěvněný, aby umožňoval celoroční provoz a zabezpečil komfort i pro cyklisty). Po celou dobu realizace záměru bude zajištěn biologický dozor, v části úseku na pravém břehu bylo upuštěno od budování nových stezek, aby byla zajištěna klidová zóna pro výskyt významných druhů ptáků. Na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic byl upraven mokřad tak, aby nezasahoval do plánované mimoúrovňové křižovatky velkého městského okruhu, atd.
 • Situace širších vztahů - C.1
 • Situace katastrální - C.2
 • Situace koordinační - C.3
 • Charakteristický půdorys 1 - D.1.1.a
 • Charakteristický půdorys 2 - D.1.1.b
 • Charakteristický půdorys 3 - D.1.1.c
 • Charakteristický půdorys 4 - D.1.1.d
 • Charakteristický půdorys 5 - D.1.1.e
 • Charakteristický půdorys 6 - D.1.1.f
 • Půdorys kolonády - D.1.2
 • Příčné řezy - D.2.1.a
 • Příčné řezy - D.2.1.b
 • Příčné řezy - D.2.1.c
 • Příčné řezy - D.2.1.d
 • Příčné řezy - D.2.1.e
 • Příčné řezy - D.2.1.f
 • Příčné řezy - D.2.1.g
 • Technická zpráva - B

 STUDIE / květen 2018  

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ / duben 2017  

Vizualizace úseku Bakalovo nábřeží:

Vizualizace studie:

Kolik to bude stát?

Celkové náklady se předpokládají ve výši 374.640 tis. Kč.
Významnou část nákladů pokryje dotace z Evropských fondů - https://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva