Úsek Nábřeží Svratky - Poříčí

Projekt protipovodňových opatření zahájilo město Brno přípravou úseku levobřežní části a pravobřežní části Svratky začínající u koupaliště Riviéra a končící železničním viaduktem na ul. Uhelná.

Vzhledem k tomu, že lokalita je významně dotčena stávající zástavbou historického centra města a zároveň ji propojuje s novou rozvojovou částí města, byla v prosinci 2016 vyhlášena architektonicko-krajinářská soutěž o návrh. Bylo podáno více než dvacet návrhů i s mezinárodní účastí. Zadáním soutěže bylo v co největší míře využít potenciál, který nabízí nejbližší okolí říčního toku – velkou koncentraci kancelářské a administrativní zástavby, ale také té rezidenční, blízkosti nádraží a městského centra na východním okraji území nebo také zde procházejících cyklostezek. Vše v návaznosti na vhodná protipovodňová opatření blízká přírodě, která přinesou ozelenění nábřeží a vytvoření pobytových ploch a zlepšení stereotypu regulovaného toku.

Vítězný návrh:
Autor: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Spolupráce: Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz


Výsledky soutěže: www.cka.cz

Navrhovaná opatření na vodním toku

Ochranné zemní hráze jsou prioritním řešením. V místech, kde to zástavba povoluje, jsou navrženy odsazené hráze pro zachování maximálního přirozeného rozlivu. V úsecích s odsazenými hrázemi jsou navrženy průtočné bermy (zatravněné povodňové parky s rozptýlenou zelní), výškově snížené. V místech stísněných prostorových podmínek stávající zástavby, u příbřežních komunikací apod. jsou navrženy železobetonové úhlové zdi, obvykle do výše standardního zábradlí (cca 1 m), v případě nutnosti ochrany území nad tuto výšku budou řešeny kombinací s mobilním hrazením. Mobilní hrazení je navrženo vždy v místech nutné dopravní propustnosti mimo období povodní. Předmětem navrhovaných opatření není zkapacitnění silničních mostů.

Harmonogram postupu

2016/05
Není podpora SVG
2017/12
Není podpora SVG
2018/11
Není podpora SVG
2018/12
Není podpora SVG
2019/04
Není podpora SVG
2019/10
Není podpora SVG
2020-2022

Rozpočet akce

Celkové náklady na realizaci opatření úseku se předpokládají ve výši 374.640 tis. Kč.

Situační výkresy

Situační výkresy navržených protipovodňových opatření ze Studie "Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků", – stavební objekty etapy 7 (levobřežní část) a 8 (pravobřežní část)


Situační výkresy ke stažení: