Úsek Nábřeží Svratky-Poříčí

Etapa VII a VIII


Nábřeží Svratky v úseku od koupaliště Riviera podél ulice Poříčí po viadukt na ulici Uhelná
Městská část: Brno-Střed
Katastrální území: Pisárky, Staré Brno, Štýřice
Vodní tok: Svratka ř.km 37,045 - 38,735

Jak to bude vypadat...

 • pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí
 • bude rozšířeno koryto a upraveno do pozvolnějšícho přechodu do dna řeky
 • budou vytvořeny tůně a mělké peřejnaté úseky
 • v korytě řeky budou vybudovány ostrůvky, nasypány štěrkové lavice
 • v rámci protipovodňové ochrany bude vybudováno 310 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn, 175 m navýšení terénu
 • průtok bude zvýšen na Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír s převýšením hrází o 30 cm
 • přístup pro návštěvníky bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách a cyklostezkách (5300 m pěšin a 2800 m stezek)
 • stávající lávka Táborského bude zrušena a bude zbudována nová lávka posunutá cca 40 m proti proudu řeky
 • u jezu Riviera bude vytvořen úsek pro sportovní plavbu
 • u Mlýnského potoka bude vytvořen mokřad a periodické tůně, záliv a jezírko bude využitelné pro koupání
 • podél ulice Poříčí bude zbudována kolonáda se vstupním objektem a s výtahem pro vozíčkáře a zázemím pro veřejnost
 • naproti kolonádě bude zbudované dřevěné molo na pilotách
 • budou doplněny lavičky, mobiliář, informační tabule

K realizaci záměru bude místně nutné kácení. Káceny budou přednostně mladé stromy a stromy nepůvodních druhů. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. V rámci záměru jsou plánovány náhradní výsadby dřevin vhodné druhové skladby.

Projektová příprava...

Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem prof. Ing. arch. Ivana Rullera. Dalšími členy zpracovatelského týmu jsou Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, APLUS a.s. a ŠINDLAR s.r.o. 
Stavební povolení bylo získáno 31. 12. 2020.

Realizace...

Realizace byla zahájena v roce 2021 první etapou přípravných prací, která spočívá v odstranění části stávajících stromů a náletových dřevin v době vegetačního klidu. Tyto dřeviny budou následně nahrazeny novou výsadbou v celé délce nábřeží.
Realizaci stavby bude zajišťovat Odbor investiční Magistrátu města Brna. V současnosti se připravuje veřejná zakázka pro výběr zhotovitele stavby.


Výběr z dokumentace pro územní řízení (září 2019):

V rámci projednání s veřejností a na základě vyjádření a stanovisek k dokumentaci, byla snaha o maximální zapracování všech připomínek a doporučení. Po setkání s občany na Bakalově nábřeží bylo například upraveno vedení cyklostezky, na základě požadavku byly zpracovány vizualizace vybaraných úseků. Venkovní areál školy na Bakalově nábřeží bude upraven a nedojde k žádnému záboru ani zmenšení celkové plochy pozemku. Ve spolupráci s Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně, kteří se k projektu postavili velmi vstřícně, byla optimalizována úprava nábřeží zasahující do jejich pozemků. Koncepce vedení pěších stezek a cyklostezek byla opakovaně konzultována s odborníky i zájmovými sdruženími a upravena tak, aby se podařilo splnit všechny omezující limity a zároveň byl zachován komfort jak pro pěší, tak pro cyklisty (v úsecích, kde to lze,  vždy oddělit pěší a cyklodopravu, stezky vést kontinulně a křížit komunikace mimoúrovňově, povrch stezek bude zpěvněný, aby umožňoval celoroční provoz a zabezpečil komfort i pro cyklisty). Po celou dobu realizace záměru bude zajištěn biologický dozor, v části úseku na pravém břehu bylo upuštěno od budování nových stezek, aby byla zajištěna klidová zóna pro výskyt významných druhů ptáků. Na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic byl upraven mokřad tak, aby nezasahoval do plánované mimoúrovňové křižovatky velkého městského okruhu, atd. 

Vizualizace ze Studie (květen 2018)Vizualizace úseku Bakalovo nábřeží (listopad 2018)


Návrhy z architektonické soutěže (duben 2017)  

 

Kdy bude hotovo...

2017 Architektonická soutěž
2018 Výběr zpracovatele projektové dokumentace, Územní řízení
2019 Územní rozhodnutí
2019-2020 Stavební povolení, žádost o dotaci
2021-2023 Realizace stavby

Kolik to bude stát...

Celkové náklady se předpokládají ve výši 1.6 mld.  Kč.
Významnou část nákladů pokryje dotace z Evropských fondů - http://www.opzp2014-2020.cz/