Úsek Nábřeží Svratky - Poříčí

Projekt protipovodňových opatření zahájilo město Brno přípravou úseku levobřežní části a pravobřežní části Svratky začínající u koupaliště Riviéra a končící železničním viaduktem na ul. Uhelná.

Charakter záměru

Záměrem projektu je dosáhnout zvýšení protipovodňové ochrany okolní zástavby, zlepšení možností využití řeky Svratky a její poříční zóny k rekreaci a volnočasovým aktivitám obyvatel, a revitalizace řeky a její nivy. Nezbytnou podmínkou zpřírodnění a humanizace stísněného prostoru řeky je otevření a zpřístupnění koryta.

Zvýšení kapacity koryta
Zkapacitnění řeky Svratky je řešeno zvýšením úrovně břehů a rozšířením průtočného profilu v úsecích, kde je to možné, za účelem snížení úrovně hladiny velkých vod. Upřednostňují se levnější zemní hráze v místech, kde je dostatečná plocha. Ve stísněných poměrech se volí železobetonové stěny zalomené ve tvaru písmene L umožňující vedení obslužných komunikací. V úsecích, kde úroveň koruny stěny převyšuje terén na straně velkého městského okruhu výšku 1,1 m budou použity prosklené nebo mobilní stěny.
Zpřístupnění prostoru řeky a pobřežní zóny k rekreaci.
Základní myšlenkou návrhu je umožnit zajímavou pěší procházku po obou březích, v celém úseku s důsledným vyloučením bruslařů a cyklistů. Umožnit pohyb handicapovaných spoluobčanů, vozíčkářů, zpřístupnit řeku a dostat lidi co nejblíže k hladině vody, aby byli v bezprostředním kontaktu s řekou, vytvořit podmínky pro koupání, slunění, rybaření, společenský a kulturní život, splavnit řeku pro kanoe, kajaky a menší gumové čluny. Návrh stanovuje, že v celém úseku podél ulice Poříčí bude mít levý břeh charakter spíše architektonický, pravý břeh bude mít charakter ryze přírodní.
Revitalizace řeky.
V širším pojetí města koncepce luhu ve městě vychází z potřeby zachování a obnovy přírodních procesů nivy a říčních procesů. Krajinářské aspekty navrhovaného řešení vychází z hledání kompromisu mezi biologickými a kulturně-společenskými funkcemi řešeného území, a navazují na řešení úpravy průtočného profilu a na návrh revitalizace nivních ekosystémů. Vzhledem k tomu, že se tvrdou regulací Svratky a navážkami břehů značně potlačil nivní fenomén, je nezbytně nutný radikální zásah do koryta řeky a nivy v rámci limitujících územních podmínek. Nivní kontinuum je třeba zajistit i klasickým regionálním biokoridorem aspoň v minimálních parametrech s co nejkratším přerušením a revitalizovat nivní ekosystémy. Břehový a doprovodný porost bude nutné rekonstruovat tak, aby odpovídal nivnímu biotopu.

Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu v rámci mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem prof. Ing. arch. Ivana Rullera. Dalšími členy zpracovatelského týmu jsou Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, APLUS a.s. a ŠINDLAR s.r.o.

Projektová dokumentace

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / říjen 2018
STUDIE / květen 2018  
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ / duben 2017  

Vizualizace úseku Bakalovo nábřeží:

Vizualizace studie:

Rozpočet akce

Celkové náklady na realizaci opatření úseku se předpokládají ve výši 374.640 tis. Kč.
Předpoklad spolufinancování z Evropských fondů - https://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva

Harmonogram postupu

2017/duben
Není podpora SVG
2017/prosinec
Není podpora SVG
2019/březen
Není podpora SVG
2019/květen
Není podpora SVG
2019/září
Není podpora SVG
2019/prosinec
Není podpora SVG
2020-2022

Aktuální průběh


Aktuální průběh přípravy projektu - přehled