Úsek Nábřeží Svratky - Poříčí

Projekt protipovodňových opatření zahájilo město Brno přípravou úseku levobřežní části a pravobřežní části Svratky začínající u koupaliště Riviéra a končící železničním viaduktem na ul. Uhelná.

Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu v rámci mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem prof. Ing. arch. Ivana Rullera. Dalšími členy týmu jsou Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, APLUS a.s. a ŠINDLAR s.r.o.

Charakter záměru

Záměrem projektu je dosáhnout zvýšení protipovodňové ochrany okolní zástavby, zlepšení možností využití řeky Svratky a její poříční zóny k rekreaci a volnočasovým aktivitám obyvatel, a revitalizace řeky a její nivy. Nezbytnou podmínkou zpřírodnění a humanizace stísněného prostoru řeky je otevření a zpřístupnění koryta.

Zvýšení kapacity koryta řeky Svratky je řešeno zvýšením úrovně břehů a rozšířením průtočného profilu v úsecích, kde je to možné, za účelem snížení úrovně hladiny velkých vod. Upřednostňují se levnější zemní hráze v místech, kde je dostatečná plocha. Ve stísněných poměrech se volí železobetonové stěny zalomené ve tvaru písmene L umožňující vedení obslužných komunikací. V úsecích, kde úroveň koruny stěny převyšuje terén na straně velkého městského okruhu výšku 1,1 m budou použity prosklené nebo mobilní stěny.

Zpřístupnění prostoru řeky a pobřežní zóny k rekreaci.
Základní myšlenkou návrhu je umožnit zajímavou pěší procházku po obou březích, v celém úseku s důsledným vyloučením bruslařů a cyklistů. Umožnit pohyb handicapovaných spoluobčanů, vozíčkářů, zpřístupnit řeku a dostat lidi co nejblíže k hladině vody, aby byli v bezprostředním kontaktu s řekou, vytvořit podmínky pro koupání, slunění, rybaření, společenský a kulturní život, splavnit řeku pro kanoe, kajaky a menší gumové čluny. Návrh stanovuje, že v celém úseku podél ulice Poříčí bude mít levý břeh charakter spíše architektonický, pravý břeh bude mít charakter ryze přírodní.

Revitalizace řeky.
V širším pojetí města koncepce luhu ve městě vychází z potřeby zachování a obnovy přírodních procesů nivy a říčních procesů. Krajinářské aspekty navrhovaného řešení vychází z hledání kompromisu mezi biologickými a kulturně-společenskými funkcemi řešeného území, a navazují na řešení úpravy průtočného profilu a na návrh revitalizace nivních ekosystémů. Vzhledem k tomu, že se tvrdou regulací Svratky a navážkami břehů značně potlačil nivní fenomén, je nezbytně nutný radikální zásah do koryta řeky a nivy v rámci limitujících územních podmínek. Nivní kontinuum je třeba zajistit i klasickým regionálním biokoridorem aspoň v minimálních parametrech s co nejkratším přerušením a revitalizovat nivní ekosystémy. Břehový a doprovodný porost bude nutné rekonstruovat tak, aby odpovídal nivnímu biotopu.

Projektová dokumentace

Dokumentace pro územní řízení - výběr/ říjen 2018
- situace širších vztahů C1
- zákres do katastru C2
- koordinační situace C3
- půdorys D1a, D1b, D1c, D1d, D1e, D1f
- kolonáda D2
- situace ZS Bakalovo nábřeží ZS
Vizualizace úseku ZS Bakalovo nábřeží:

Studie / květen 2018  
- technická zpráva - A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
-
situační výkresy - B1, B2, B3
Vizualizace:

Architektonická soutěž / duben 2017  
- soutěžní návrhy www.cka.cz

Rozpočet akce

Celkové náklady na realizaci opatření úseku se předpokládají ve výši 374.640 tis. Kč.
Předpoklad spolufinancování z Evropských fondů https://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva

Harmonogram postupu

2017/04
Není podpora SVG
2017/12
Není podpora SVG
2018/11
Není podpora SVG
2018/12
Není podpora SVG
2019/06
Není podpora SVG
2019/10
Není podpora SVG
2020-2022


Přehled postupu a projednání