Studie odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka

23. 3. 2023

Představujeme vám další probíhající projekt spojený s brněnskými toky – tentokrát jde o studii pojímající povodí Moravanského potoka.

Tento vodní tok protéká třemi katastry, a to od pramene v Moravanech přes území města Brna až do Modřic, kde se vlévá do Přízřenického náhonu částečně tvořeného původním korytem Svratky. Přičemž značná část jeho trasy je zatrubněna.

Moravanský potok je dlouhodobě sledován jako nekapacitní a kvalita vody je značně ovlivněna množstvím odváděných srážkových a odpadních vod.

Předmětem první části studie je shrnutí informací o stavu Moravanského potoka včetně rešerše dostupných pokladů spolu s majetkoprávními vztahy. Bezprostředně bude navazovat monitoring průtoku vody i její kvality.

Cílem studie je posouzení stávajícího stavu povodí, poměrů odtoku povrchových a odpadních vod, stability břehů a porostů v povodí a vlivu využívání území povodí na jeho ekologickou stabilitu, na hydrologický režim, na ekologický a morfologický stav potoka.

Výsledkem celého projektu bude návrh vhodných opatření, které povedou nejen k eliminaci stávajícího nevyhovujícího stavu, ale také zajistí odpovídající ochranu přilehlého území po napojení rozvojových ploch.

Zpracovatelem studie je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Objednatelem dokumentu je Kancelář architekta města Brna, která má zároveň na starosti celý projekt od začátku po návrh opatření.

Další články

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22. 3. 2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Hledá se projektant protipovodňových opatření etap XXI a XXII

18. 8. 2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25. 5. 2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).